POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4).  

2019.08 Odcinek C  

 

LISTOPAD 2019

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego
 • nasypu ciągu głównego,
 • drogi - DW13a,
 • drogi - DD20b,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • usuwania kopalin wraz z pracami porządkowymi,
 • frezowania w ciągu głównym,
 • podbudowa z kruszywa C 90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka
 • wykopu - ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • odhumusowania - DD-23,
 • nasypu - DD-23,
 • odhumusowania - DL-23,
 • nasypu - DD-25,
 • podbudowy z kruszywa - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - ciąg główny,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • usuwania karpin wraz z pracami porządkowymi
 • odhumusowanie - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji, wykonanie wykopu docelowego, próbnego obciążenia - Tor 1.
 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3, wykonania kap chodnikowych, wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych. 
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, montaż krawężników, fundament muru oporowego P1, P3.
 • WD-25: sprężenie - nitka Warszawa, izolacja płyty pomostu - nitka Tarczyn, izolacja płyty pomostu - nitka Warszawa. 
 • PZM1: wykonania zasypki za przyczółkami (droga DZ-3), wykonanie płyt przejściowych - DZ-3.
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enNo6, enN5, enN2, enN1, enN14, eSN4, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 110.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • krawężnika - ul. Główna,
 • drogi - DW13a,
 • drogi - DW17a,
 • wykopu - DD-20,
 • podbudowy - DD-19,
 • warstwy wiążącej - DD-21,
 • nasypu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew (sadów),
 • rozbiórki ogrodzeń,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • odhumusowania - DZ-2,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm - DZ-2,
 • podbudowa z kruszywa C 90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DD-23,
 • podbudowy bitumicznej - DD-23,
 • warstwy wiążącej - DD-23.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wycinki drzew (sadów),
 • prac porządkowych po wycince,
 • odhumusowania - ciąg główny,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji.
 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1, wykonania kap chodnikowych, ułożenie krawężników na podsypce, wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych. 
 • WD-24: sprężanie ustroju nośnego.
 • WD-25: zbrojenia układu nośnego - nitka Warszawa, betonowanie UN - nitka Warszawa. 
 • PZM1: wykonania zasypki za przyczółkami (droga DZ-3).
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizje: T4,5, T2, T1.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11, G11a, G8.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN3, enN1, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 110.

 

PAŹDZIERNIK 2019

Tydzień III i IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy bitumicznej - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • podbudowy DD-16,
 • drogi - DW17a,
 • wykopu - DD-20,
 • wykopu - DD-21,
 • wykopu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowanie DZ-2,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • warstwy wiążącej - DZ-2,
 • chodnika DZ-2,
 • pobocza DZ-2,
 • ścieków DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • krawężnika - ul. Pawłowicka,
 • wykopu- ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - ul. Graniczna,
 • krawężnika - ul. Graniczna,
 • ścieku - ul. Graniczna, 
 • wykopu - DD-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-23,,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DD-23,
 • podbudowy bitumicznej - DL-23,
 • warstwy wiążącej - DL-23,
 • krawężnika DL-23,
 • odhumusowania - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • warstwy wiążącej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika - DZ3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiekt (geokraty), demontaż ścianki zabezpieczającej międzytorza na dojazdach (FAZA 10).
 • WD-22: wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 2.
 • WD-22a: wykonanie płyt przejściowych.
 • WD-25: zbrojenie układu nośnego - nitka Warszawa. 
 • WD-28: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).
 • WD-30: wykonanie pali CFA na podporach P1, P2 (wraz z badaniem gruntu) i P3 wraz z przygotowaniem platform pod palownice, wykonanie betonu podkładowego pod zwieńczenie palipodpór 1,2,3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W14a, kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11a, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enN16, enN5, eSN4; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 97, 87, 98, 111.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm - ciąg główny,
 • wykopu DP2837W - ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr 18 cm - ul. Główna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa C 90/3 - ul. Główna,
 • podbudowy bitumicznej - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • podbudowy DD-16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD20,
 • podbudowy - DD-20,
 • wykopu - DD-19,
 • wykopu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • odhumusowania - DD-23,
 • wykopu - DL-23,
 • nasypu DL-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DL-23,
 • odhumusowania - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DZ3,
 • warstwy wiążącej - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • krawężnika DZ3,
 • odhumusowania DD-26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż deskowania i rusztowania UN, wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiekt (geokraty), wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-21: wykonanie fundamentu pod oblicowaniem gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-22a: wykonanie płyt przejściowych.
 • WD-24: zbrojenie układu nośnego.
 • WD-25: zbrojenie układu nośnego - nitka Tarczyn, konstrukcje wsporcze (rusztowanie) - nitka Warszawa. 
 • WD-28: wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).
 • WD-30: wykonanie pali CFA na podporach P1, P2 (wraz z badaniem gruntu) i P3 wraz z przygotowaniem platform pod palownice.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W14a, kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T7d, T4,5, T2, T1.
 • siecią gazową - kolizje: G4, G5, G11, G7a, G13, G1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enN16, enN5, eSN4.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm - ciąg główny,
 • wykopu DP2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD20,
 • odhumusowania - DD19,
 • nasypu - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej - DZ-2,
 • warstwy wiążącej - DZ-2,
 • krawężnikiem - DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania - ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - L01,
 • odhumusowania - DD-23,
 • nasypu DL-23,
 • podbudowy bitumicznej – DL-23,
 • warstwy wiążącej - DL-23.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ogrodzeń,
 • stabilizacji C0,4/0,5 - DZ3
 • stabilizacji C5/6 - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • rozbiórki ogrodzeń,
 • krawężnika DZ3,
 • rozbiórki krawężnika,
 • demontażu barier energochłonnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: betonowanie z wykończeniem powierzchni i ułożeniem podkładu pod izolację z żywicy epoksydowej, wykonanie izolacji UN, sprężenie, iniekcja kanałów.
 • WD-22: wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 2.
 • WD-22a: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie zasypki za przyczółkami.
 • WD-24: konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowanie. 
 • WD-25: zbrojenia UN nitka Tarczyn, przygotowanie podłoża pod rusztowanie nitka Warszawa.
 • WD-26a: wykonanie oczepu podpory nr 1. 
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T7f, T4,5, T2.
 • siecią gazową - kolizje: G4, G17a, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN3, eSN4.

 

WRZESIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • wykopu DD-19.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - DZ-2,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • krawężnikiem - DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • ścieku - L01,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DD-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • nasypu DL-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DL-23,
 • krawężnika DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DD26,
 • podbudowy bitumicznej – DD26,
 • warstwy wiążącej - DD26,
 • stabilizacji C5/6 – DZ3,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3,
 • podbudowy bitumicznej – DZ3,
 • warstwy wiążącej - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki chodnika,
 • demontażu barier energochłonnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonania zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, betonowaniem z wykończeniem powierzchni.
 • WD-22: wykonania zasypki za przyczółkami.
 • WD-22a: deskowania ścian, zbrojenia UN, wykonanie ustroju nośnego.
 • WD-24: konstrukcji wsporczych + deskowanie. 
 • WD-25: konstrukcji wsporczych + deskowanie nitka Tarczyn, zbrojenia UN nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie filarów podpory nr 2, wykonanie oczepu podpory nr 1. 
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 1, wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • PZM1: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-3.
 • WD-30: wykonanie pali CFA.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID4.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T8, T6 i T4,5, T2.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G17a, G8.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja enN3.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ogrodzeń,
 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm w ciągu głównym,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 i ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr. 18cm - ul. Główna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa C90/3 - ul. Główna, 
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - DZ-2,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • warstwy wiążącej - L01,
 • warstwy wiążącej - L02,
 • podbudowy bitumicznej - L03, 
 • warstwy wiążącej - L03, 
 • podbudowy bitumicznej - L04, 
 • warstwy wiążącej - L04, 
 • wykopu DD23,
 • odhumusowania DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • warstwy mrozoochronnej DD26,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki chodnika,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonania deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem, wykonania zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych oraz osadzeniem wpustów.
 • WD-21: demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22: wykonania zasypki z przyczółkami.
 • WD-22a: wykonanie płyty fundamentowej, deskowania ścian.
 • WD-24: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowanie. 
 • WD-25: konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowania - nitka Warszawa.
 • WD-26a: wykonanie fundamentu podpory nr 1. 
 • PZM1: wykonanie wykopu pod drogą DZ3 z wymianą gruntu,
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie zachodniej, wykonanie chudego betonu (część zachodnia).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W10, studniami ZRiD1, rurami ZRiD2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T6 i T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN10, eSN11, eSN7, enN3b, eSN12, enN15.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr. 18cm,
 • rozbiórki budynków + prac porządkowych,
 • nasypu DD-22,
 • wykopu DD-19,
 • wykopu ZB-45c.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy bitumicznej - L01,
 • podbudowy bitumicznej - L02,
 • podbudowy bitumicznej - L03, 
 • warstwy wiążącej - L03, 
 • podbudowy bitumicznej - L04, 
 • warstwy wiążącej - L04, 
 • odhumusowania DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania DD26,
 • nasypu DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4,
 • frezowania pod DZ 1.4,
 • rozbiórki nawierzchni,
 • odhumusowania ul. Spacerowej i ul. Leśnej WD30,
 • wprowadzenia TOR bypass.

ykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montażu rusztowań, wykonania deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem.
 • WD-21: demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie płyty fundamentowej.
 • WD-24: przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 3, konstrukcji wsporczych + deskowania - nitka Warszawa.
 • WD-28: wykonanie fundamentu podpory nr 1. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W14a, kolizją KD1, KD2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T3.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: enN11, enN9.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD-20,
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L01,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L01, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L02, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L03, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L04, 
 • nasypu DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • nasypu DZ 1.4,
 • konstrukcji DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: przygotowanie podłoża pod rusztowanie/deskowanie, montażu rusztowań.
 • WD-21: sprężanie, demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie wykopu z wymianą gruntu, wykonanie chudego betonu.
 • WD-24: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, wykonanie podłoża pod rusztowanie - nitka Tarczyn, wykonanie konstrukcji wsporczych i deskowania - nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 2.
 • WD-28: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 3., wykonanie fundamentu podpory nr 1 i 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W4, W4a, kolizją KD1, KD2, rurami kanalizacyjnymi ZRID4.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G11a,b,c,d,e,f, G2, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN6, enN16, enN5, enN14, zasilaniem SZR.

SIERPIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD-20,
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L01,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L01, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L02, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L03, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L04, 
 • nasypu DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • nasypu DZ 1.4,
 • konstrukcji DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: przygotowanie podłoża pod rusztowanie/deskowanie, montażu rusztowań.
 • WD-21: sprężanie, demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie wykopu z wymianą gruntu, wykonanie chudego betonu.
 • WD-24: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, wykonanie podłoża pod rusztowanie - nitka Tarczyn, wykonanie konstrukcji wsporczych i deskowania - nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 2.
 • WD-28: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 3., wykonanie fundamentu podpory nr 1 i 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W4, W4a, kolizją KD1, KD2, rurami kanalizacyjnymi ZRID4.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G11a,b,c,d,e,f, G2, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN6, enN16, enN5, enN14, zasilaniem SZR.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DD-20,
 • wykopu DD-20,
 • warstwy mrozoochronnej DD-20,
 • podbudowy DD-20,
 • profilowania podłoża DD-22,
 • wykopu pod zbiornik ZB-47,
 • wykopu pod zbiornik ZB-48.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew,
 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L02,
 • wykopu łącznicy L04,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L04,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-53,
 • wykopu pod zbiornik ZB-53,
 • nasypu DL-23.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3. 

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • rozbiórki nawierzchni.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montaż ściągów pomiędzy ściankami zabitymi w międzytorzu, a kozłami oporowymi, wykonanie pali CFA na podporach P1, P2, P3.
 • WD-21: zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpór P1, P2, P3,  wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • WD-26a: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P1 i P2.
 • WD-28: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P1 i P3. 

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W2, kolizją W14, kolizją W7, 7a, 7b, kolizją W10, rurami kanalizacyjnymi ZRID1, ZRID2 i ZRID3.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7d, T7e, T7c, T3.
 • Siecią gazową - kolizje: G3, G12, G7, G13.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN6, kolizja eSN7, kolizja enN4.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DD-20,
 • wykopu DD-20,
 • profilowania podłoża DD-22,
 • nasypu DD-22,
 • wykopu pod zbiornik ZB-49,
 • wykopu pod zbiornik ZB-45c,  
 • wykopu pod zbiornik ZB-50.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • wykopu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L02,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L02,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L04,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L03,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-52,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-53,
 • wykopu pod zbiornik ZB-53,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-54,
 • odhumusowania DL-23,
 • nasypu DL-23.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki budynków oraz prac porządkowych,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3,
 • wykonania podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3. 

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3,
 • wykopu DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4
 • pobocza DZ 1.4
 • odhumusowania DD26,
 • rozbiórki chodnika.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż larsenów w międzytorzu, montaż ściągów pomiędzy ściankami zabitymi w międzytorzu, a kozłami oporowymi, wykonanie wykopu do poziomu spodu oczepu.
 • WD-21: zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-24: wykonanie filarów podpory nr 2, wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepów podpory nr 1.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W12, rurami kanalizacyjnymi ZRID1 i ZRID2, studniami kanalizacyjnymi ZRID2 oraz kolektorami ZRID2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7d, T7f.
 • Siecią gazową - kolizje: G5, G12, G13.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN6, kolizja enN9, kolizja eSN5, kolizja enN4, kolizja enNo6.

 

Tydzień I

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-45c,  
 • wykopu ZB-50.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew,
 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • odhumusowania DZ-1,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • wykopu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L02,
 • odhumusowania drogi DL-23,
 • nasypu drogi DL-23,
 • wykop pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • konstrukcji drogi DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż larsenów w międzytorzu.
 • WD-21: deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego.
 • WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego (nitka Warszawa).
 • WD-23: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu. 
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 2 i nr 3.
 • WD-28: przygotowanie platformy pod palownice.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - rurami kanalizacyjnymi ZRID1 i ZRID2 oraz studniami kanalizacyjnymi ZRID2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d.
 • Siecią gazową - kolizje: G4, G17a, G8.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN4, kolizja enN16.

 

LIPIEC 2019 

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża dla ciągu głównego,
 • odhumusowania drogi DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu drogi DD20,
 • warstwy mrozoochronnej drogi DD16,
 • wykopu drogi DD-22,
 • frezowania ul. Warszawskiej,
 • nasypu ul. Warszawskiej,
 • wykopu pod zbiornik ZB-49b,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-50.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • wykopu na drodze DP2851W -  ul. Pawłowicka,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania  ul. Granicznej,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L04,
 • wykopu łącznicy L04,
 • nasypu łącznicy L03,
 • odhumusowania drogi DL-23,
 • nasypu drogi DL-23,
 • odhumusowania drogi DD23,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB53,
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • odhumusowania pod zbiornik Zb53b.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • warstwy mrozoochronnej na drodze DD26. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania drogi DZ3,
 • odhumusowania drogi DZ 1.4,
 • konstrukcji drogi DZ 1.4,
 • pobocza drogi DZ 1.4. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż torowiska pod torem nr 1 wraz z zabezpieczeniem trakcji, demontaż larsenów w międzytorzu.
 • WD-21: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze.
 • WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego (nitka Warszawa).
 • WD-23: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1 i nr 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizja W8, rurami kanalizacyjnymi oraz studniami kanalizacyjnymi.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d.
 • Siecią gazową - kolizje: G12, G17a, G8, G13.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN9, kolizja eSN6, kolizja eSN7, kolizja enN4, kolizja enN16.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża dla ciągu głównego,
 • odhumusowania drogi DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu drogi DD20,
 • warstwy mrozoochronnej drogi DD16,
 • wykopu drogi DD-22,
 • frezowania ul. Warszawskiej,
 • nasypu ul. Warszawskiej,
 • wykopu pod zbiornik ZB-49b,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-50.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • wykopu na drodze DP2851W -  ul. Pawłowicka,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania  ul. Granicznej,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L04,
 • wykopu łącznicy L04,
 • nasypu łącznicy L03,
 • odhumusowania drogi DL-23,
 • nasypu drogi DL-23,
 • odhumusowania drogi DD23,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB53,
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • odhumusowania pod zbiornik Zb53b,
 • wykopu pod zbiornik ZB53b
 • nasypu drogi DL-23.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C5/6 na drodze DZ3,
 • warstwy mrozoochronnej na drodze DD26,
 • stabilizacji C0,4/0,5  na drodze DD26.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania drogi DZ3,
 • odhumusowania drogi DZ 1.4,
 • konstrukcji drogi DZ 1.4,
 • pobocza drogi DZ 1.4, rozbiórki chodnika.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż torowiska pod torem nr 1 wraz zabezpieczeniem trakcji, demontaż larsenów w międzytorzu.
 • WD-21: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze, deskowanie ustroju nośnego.
 • WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego ( nitka Warszawa).
 • WD-23: wykonanie izolacji płyty pomostu, wykonanie kap chodnikowych.
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpór, wykonanie filarów podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie fundamentów podpór, wykonanie filarów podpory nr  1 i 2.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizja W8, rurami kanalizacyjnymi oraz studniami kanalizacyjnymi, kolektorami.
 • Siecią telekomunikacyjną - Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d.
 • Siecią gazową - przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G12, G17a, G3, G8, G13.
 • Siecia elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN7, kolizja enN9, kolizja eSN6, kolizja eSN7, kolizja enN4, kolizja enN16.

 

Tydzień II:

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem ciągu głównego, nasypem ciągu głównego, odhumusowaniem DD20 i DD22, wykopem DD17, wykopem DD-20, w-wa mrozoochrona DD-22, nasypem DD-22, wykopem DD-22, podbudową DD-22, nasypem ul. Warszawskiej, odhumusowaniem pod zbiornik ZB49.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykopem ciągu głównego, wykonaniem stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny, nasyp DP2851W ul. Pawłowicka, nasypem ul. Graniczna, nasyp – L01, nasyp – L04, odhumusowaniem DL-23, wykop pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wycinką drzew, pracami porządkowymi po wycince, rozbiórką ogrodzeń, rozbiórką budynków, nasypem DD26, wykonaniem stabilizacji C5/6 – DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3, nasypem DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WK-20: wykonaniem konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji – tor 2.

WD-21: wykonanie oczepu podpory nr 3 i nr 1, przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze.

WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Kraków),  zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Warszawa), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Warszawa), wykonaniem UN ( nitka Kraków).

WD-23: wykonanie zasypki za przyczółkami.

WD-24: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

WD-25: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W6 i W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G16, G12, G17. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja eSN7,  kolizja z siecią WN 110 – stanowisko 83a, 96, 97a.

 

Tydzień I: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem ciągu głównego, nasypem ciągu głównego, nasypem DD22, nasypem ul. Warszawskiej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych, wykopem ciągu głównego, wykop DP2851W ul. Pawłowicka, nasyp DP2851W ul. Pawłowicka, wykopem ul. Graniczna, nasypem ul. Graniczna, nasyp – L01, wykop – L01, nasyp – L04, wykop – L04, nasyp – L03, odhumusowaniem DL-23, wykop pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3, nasypem DD26, wykonaniem stabilizacji C5/6 – DZ3, wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3- DZ3, wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – DD25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WK-20: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających, wykonanie ścianki szczelnej z larsenów na skrzydłach podpór P1 i P3, demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiektu ( geokraty),  wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji.

WD-21: wykonanie słupów podpory nr 1, wykonanie oczepy podpory nr 1 i 3.

WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Warszawa), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Warszawa).

WD-23: deskowanie ścian, betonowanie UN.

WD-24: przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM, wykonanie kolumn DSM pod fundamentami podpór. WD-25: wykonanie kolumn DSM pod fundamentami podpór.

  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7f, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G12. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja enN9,  kolizja z siecią WN 110 – stanowisko 95, 92, 83a, 96, 97a, 94.

 

CZERWIEC 2019 

Tydzień IV: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem ciąg główny, nasypem ciąg główny, wymiana gruntu ciąg główny, podbudowa DD15, w-wa mrozoochronna DD-16, podbudowa DD16, wykop DD17, profilowanie podłoża DD22, w-wa mrozoochrona DD22, nasyp DD22, podbudowa DD22, nasyp DD19, w-wa mrozoochronna DD18, nasyp ul. Warszawskiej.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z odhumusowaniem ciąg główny, wykop ciąg główny, wykop DP2851W ul. Pawłowicka, nasyp DP2851W ul. Pawłowicka, odhumusowanie ul. Graniczna, nasyp – L01, wykop – L01, nasyp – L04, wykop – L04, nasyp – L03, odhumusowanie DL-23, odhumusowanie pod zbiornik ZB53, wykop pod zbiornik ZB53.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z nasypem DD26, wykopem pod zbiornik ZB55, odhumusowaniem pod zbiornik ZB56.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z odhumusowaniem DZ3, nasypem DZ3, wymiana gruntu DZ3, odhumusowaniem DZ 1.4, nasypem DZ 1.4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem: 

 • WK-20: wykonanie izolacji UN, sprężenie TOR2, iniekcja TOR2, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających.
 • WD-21: wykonanie fundamentu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego (nitka Kraków).
 • WD-23: zbrojenie całego obiektu, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego, przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T7f, T7a. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja eSN10, kolizja eSN11, kolizja enN3b, kolizja eSN12, kolizja z siecią WN 110 kV ( skręcanie stanowisk słupowych) – stanowisko 95, 92, 96, 97a, 83a, 94.

Tydzień III: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem oraz nasypem ciągu głównego, wymianą gruntu ciągu głównego, odhumusowaniem DP2837W ul. Główna, w-wa mrozoochronna DD16, wykopem DD17, profilowanie podłoża DD22, nasypem DD22, DD19, podbudową DD22, DD19, nasypem ul. Warszawskiej.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, wykopu DP2851W ul. Pawłowicka,  nasyp – L03 oraz wykop – L01, odhumusowaniem DD23 oraz odhumusowaniem pod zbiornik ZB53.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DD26, nasypem DD26, wykopem pod zbiornik ZB56, odhumusowaniem pod zbiornik ZB58.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3, nasypem DZ1.4, odhumusowaniem DD26

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektami inżynierskimi: 

 • WK-20: wykonaniem izolacji UN.
 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2, wykonanie chudego betonu pod podporę nr 1, wykonanie 2 filarów podpory nr 2 i 3.
 • WS-22: zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2 (nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków (nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego (nitka Kraków).
 • WD-23: zbrojenie całego obiektu, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W11. Kolizje telekomunikacyjne T7d, T7c, T7f, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja eSN10, kolizja eSN11, kolizja z siecią WN 110 kV ( skręcanie stanowisk słupowych) – stanowisko 95, 92, 96, 97a, 93, 94.

Tydzień II: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem oraz nasypem ciągu głównego, profilowaniem podłoża DD-16, nasypem DD-19 oraz w-wa mroozochronna, nasypem DD-22 oraz w-wa mroozochronna i nasypem ul. Warszawskiej.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, wykopu DP2851W ul. Pawłowicka,  nasyp – L03 oraz wykop – L04.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z rozbiórką ogrodzeń, wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB56, odhumusowanie – DD26.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DZ3 oraz wymianą gruntu – DZ3, prace związane z nasypem DZ 1.4  oraz odhumusowaniem.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektami inżynierskimi: 

 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2.
 • WS-22: zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2 ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego (nitka Kraków).
 • WD-23: zbrojenie całego obiektu, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego.
 • WD-25: przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1,P2 i P3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T7f, T7a. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G15. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja SN8, kolizja enN6, kolizja enN7, kolizja enN8, kolizja enN9, kolizja eSN11, kolizja z siecią WN 110 kV ( skręcanie stanowisk słupowych) – stanowisko 92, 83a, 96, 97a.

Tydzień I: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z rozbiórką ogrodzeń, odhumusowaniem – DP2837W ul. Główna, odhumusowaniem – ciąg główny, wykop ciąg główny, nasyp ciąg główny, rozbiórka budynków + prace porządkowe, w-wa mrozoochronna –  DD19, nasyp DD19, nasyp ul. Warszawskiej, wykop DD22.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, nasyp – L01, L04, L03.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z rozbiórką ogrodzeń, wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB55, wykopu pod zbiornik ZB56, , odhumusowanie – DD26 oraz pod zbi<

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu