POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4). 

S7 PŚP C 02.2021 rew

KWIECIEŃ 2021

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie - ciąg główny, ogrodzenie: zadanie 1
 • Ścieżka pieszo-rowerowa DL23: zadanie 2
 • Wykonywanie ścieku – DZ3: zadanie 3 i 4
 • Oznakowanie poziome docelowe strukturalne: wszystkie zadania
 • WD-25: ułożenie darni na stożkach,
 • MO-30A: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: roboty wykończeniowe ZRID4, Kanalizacja deszczowa: rury ZRID3,4, studnie ZRID4
 • Oświetlenie: ZRID 3
 • Montaż kanału technologicznego ZRID4, Obwodnica Grójca, montaż studni ZRID4
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

Tydzień II

Wykonawca prowadzi prace:

 • Ogrodzenie, wykonywanie zbiornika ZB47, ZB48, ZB49, ZB49b, ZB50 - ciąg główny: zadanie 1,
 • Humusowanie - ciąg główny, podbudowa bitumiczna - DD23, DL23, wykonanie krawężnika i chodnika - DL23, budowa zbiornika ZB52, ZB54, ZB56b: zadanie 2,
 • Budowa zbiornika ZB56, ZB60, ogrodzenie, wykonanie krawężnika DZ3 wraz z zad. 4: zadanie 3,
 • Ogrodzenie: zadanie 4,
 • Oznakowanie poziome docelowe strukturalne: wszystkie zadania,
 • MO-30A: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: roboty wykończeniowe ZRID2, Kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID4,
 • Oświetlenie: ZRID 3,4,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

Tydzień I

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie, umocnienie poboczy, bariery energochłonne, ogrodzenie - ciąg główny: zadanie 1,
 • Humusowanie - ciąg główny, osłony przeciwolśnieniowe, humusowanie DZ-2, podbudowa z kruszywa C90/3 -DD23, wykonanie krawężników -DD23, warstwa, mrozoochronna, podbudowa C90/3, wykonanie krawężnika - DL23: zadanie 2,
 • Krawężnik DD26, DZ3, nasyp, stabilizacja 0,4/0,5-DZ-3 wraz z zadaniem 4, przepusty fi600, fi800, oznakowanie poziome (wszystkie zadania): zadanie 3,
 • Humusowanie - ciąg główny, Ogrodzenie: zadanie 4,
 • WK-20: malowanie grodzic, 
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: roboty wykończeniowe ZRID2, Kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID4,
 • Oświetlenie: ZRID 3,4,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

MARZEC 2021

Tydzień IV

 Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie, bariery energochłonne - ciąg główny: zadanie 1,
 • Humusowanie, Pobocze DZ-2, humusowanie -ul. Pawłowicka, w-wa mrozochronna, podbudowa C90/3 -DD23, wykop, nasyp, stabilizacja C0,4/0,5, w-wa mrozochronna, podbudowa C90/3, przepusty fi600, fi800: zadanie 2,
 • Krawężnik DD26, wykop, stabilizacja C5/6, podbudowa C90/3- DZ3 wraz z zadaniem4: zadanie 3,
 • Ogrodzenie: zadanie 4,
 • WK-20: malowanie grodzic, montaż balustrad na oczepach,
 • WD-26a, MO-30A: wykonanie oczepów muróoporowych,
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: roboty wykończeniowe ZRID1, Kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID4,
 • Oświetlenie: ZRID 3,4,
 • Usuwanie kolizji z siecią WN 110kV: montaż przewodów roboczych w sekcji 100-103, 104-108,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

Tydzień III

Wykonawca prowadzi prace:

 • Humusowanie, bariery energochłonne - ciąg główny, wykonanie zbiornika ZB 47, ZB 48, ZB 49, ogrodzenie : zadanie 1,
 • Bariery energochłonne, Humusowanie ciąg główny, ogrodzenie, pobocze DZ-2, bariery ul. Pawłowicka, humusowanie, bariery: L01, wykop, nasyp, stabilizacja C0,4/0,5, DD23, wykop, nasyp, stabilizacja C0,4/0,5: DL-23, przepusty fi800: zadanie 2,
 • Wykop DD26 zad ¾, ogrodzenie: zadanie 3,
 • Ogrodzenie, wycinka drzew (Lasy Państwowe), usuwanie karpin, wykop DZ3: zadanie 4,
 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-26a: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • Kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,2 studnie ZRID2,
 • Oświetlenie : ZRID 3,4,
 • Usuwanie kolizji z siecią WN 110kV: montaż przewodów roboczych w sekcji 100-103, 104-108, stanowisko 105,102,
 • Prace interwencyjne, porządkowe, kierowanie ruchem.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • Humusowanie ciąg główny : zadanie 1,
 • Humusowanie ciąg główny, ogrodzenie, wykop DD23: zadanie 2,
 • Ogrodzenie, wykop DZ3: zadanie 4,
 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-26a: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • MO-30B: ułożenie ścieków za oczepami,
 • Ekrany: montaż podwalin, wypełnień,
 • Kanalizacja deszczowa: drenaż pas rozdziału ZRID1, rury ZRID1, studnie ZRID2,
 • Przebudowa sieci WN110kV: montaż słupów stanowisko 103,104,
 • Prace interwencyjne, trwa dyżur Wykonawcy.

Tydzień I

 Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace: 

 • Wykonanie zbiornika ZB-49b, barier energochłonnych: zadanie 1,
 • Wykonanie przepustów fi600: zadanie 2,
 • WK-20: montaż balustrad,
 • WD-26A: montaż balustrad, wykonanie oczepów murów oporowych,
 • MO-30B: ułożenie ścieków za oczepami,
 • Ekrany: wykonanie głowic, schodów za ekranami, montaż wypełnień,
 • Kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, studnie ZRID3,
 • Montaż kanału technologicznego: ZRID 2,3,4, montaż studni ZRID1, 2 , 4,
 • Przebudowa sieci WN110kV: montaż słupów stanowisko 103,104, prace fundamentowe – stanowisko 107,
 • Prace interwencyjne, trwa dyżur Wykonawcy.

LUTY 2021

Tydzień III/IV

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace: 

 • Wykonanie zbiornika ZB-49b: zadanie 1,
 • WD-26a: Wykonanie oczepów murów oporowych, montaż balustrad,
 • WD-28: montaż balustrad,
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych i głowic,
 • Kanalizacja deszczowa: studnie ZRID1, 2,
 • Montaż kanału technologicznego: ZRID 2,
 • Prace interwencyjne, trwa dyżur Wykonawcy,

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • Prace interwencyjne, trwa dyżur Wykonawcy.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • Montaż barier energochłonnych, ogrodzenie – ciąg główny, wykonanie zbiornika ZB 49b,  na zadaniu 1,
 • Montaż barier energochłonnych, ogrodzenia na zadaniu 2,
 • Montaż przepustów fi 800, fi 900 na zadaniu 3,
 • WD-28: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • Ekrany: wykonanie schodów za ekranami, wykonanie pali fundamentowych,
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna: rury, studnie – ZRID 1, roboty wykończeniowe ZRID1, 4,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: oświetlenie ZRID 3,4 montaż kanału technologicznego ZRID 1,2,3,4 prace fundamentowe – stanowisko 103, 104.

STYCZEŃ 2021

Tydzień III/IV

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • montaż barier energochłonnych – ciąg główny na zadaniu 1,
 • montaż osłon przeciwolśnieniowych, ogrodzenia na zadaniu 2,
 • montaż przepustów fi 600 na zadaniu 3,
 • WD-28: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • ekrany: wykonanie pali fundamentowych,
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna: drenaż pas rozdziału – ZRID 1, roboty wykończeniowe ZRID1, 2, 3, 4,
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: oświetlenie ZRID2, 3, montaż kanału technologicznego ZRID 2,4, prace fundamentowe sieć WN 110kV: stanowisko 103.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, ponadto prowadzone są prace:

 • umocnienie poboczy, wykonanie zbiornika ZB-49, ZB 49b – ciąg główny na zadaniu 1
 • montaż osłon przeciwolśnieniowe na zadaniu 2
 • montaż przepustów fi 600 na zadaniu 3
 • montaż ogrodzeń na zadaniu 4
 • WK-20, WD-28, MO-30A: wykonanie oczepów murów oporowych
 • ekrany: montaż wypełnień,
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna: drenaż pas rozdziału – ZRID 1, roboty wykończeniowe ZRID1, 2
 • kanalizacja deszczowa: Studnie ZRID3
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: oświetlenie ZRID3, prace fundamentowe sieć WN 110kV: stanowisko 103

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie okresu zimowego, trwa dyżur Wykonawcy, dodatkowo prowadzone są prace:

 • montaż barier energochłonnych na zadaniu 2.

GRUDZIEŃ 2020

Tydzień III/IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • bariery energochłonnej: ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • demontażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Głuchowie (bypass ul. Spacerowa i ul. Leśna)

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • pasa technologicznego 02
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • barier energochłonnych, humusowania: ciąg główny
 • ogrodzenia
 • chodnika, humusowania: ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, barier energochłonnych - ciąg główny
 • budowy zbiornika ZB 60
 • chodnika przy KP29, wraz z zad. 4
 • ogrodzenia 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy, bariery energochłonne, humusowanie - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali, malowanie grodzic
 • WD-24: ułożenie darni na stożkach
 • KP-29: montaż balustrad na schodach
 • PZM-1, PZM-2: montaż barier
 • MO-30A: malowanie grodzic, wykonanie oczepów muróoporowych
 • Ekrany: montaż podwalin, wypełnień

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, studnie ZRID2,3,4, ścieki skarpowe ZRID2,3,4, roboty wykończeniowe ZRID3,4
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID1,2, montaż kanału technologicznego ZRID4

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • pasa technologicznego 02
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • barier energochłonnych, humusowania: ciąg główny
 • ogrodzenia,
 • chodnika, humusowania: ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, barier energochłonnych - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB 60,
 • chodnika przy KP29, wraz z zad. 4
 • ogrodzenia 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy, bariery energochłonne, humusowanie - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali, malowanie grodzic,
 • WD-24: ułożenie darni na stożkach,
 • KP-29: montaż balustrad na schodach
 • PZM-1, PZM-2: montaż barier,
 • MO-30A: malowanie grodzic, wykonanie oczepów muróoporowych, 
 • Ekrany: montaż podwalin, wypełnień

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, studnie ZRID2,3,4, ścieki skarpowe ZRID2,3,4, roboty wykończeniowe ZRID3,4
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID1,2, montaż kanału technologicznego ZRID4

LISTOPAD 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykonania zbiornika ZB 48,
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy, bariery energochłonne, humusowania: ciąg główny,
 • ogrodzenia,
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej, w-wy ścieralej, wykonaniem krawężnika, chodnika: ul. Pawłowicka
 • bariery energochłonne L02,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, bariery energochłonne - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB 56, ZB 60,
 • chodnika przy KP29,
 • rowu krytego 26+711 - 28+750

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali
 • WD-21, WD-24: ułożenie darni na stożkach,
 • WD-22: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • Ekrany: montaż podwalin, montaż wypełnień

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1, studnie ZRID1,2,4, ścieki skarpowe ZRID1,3,4 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2, montaż studni ZRID1.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykonania zbiornika ZB 48,
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy, bariery energochłonne, humusowania: ciąg główny,
 • ogrodzenia,
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej, w-wy ścieralej, wykonaniem krawężnika, chodnika: ul. Pawłowicka
 • bariery energochłonne L02,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, bariery energochłonne - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB 56, ZB 60,
 • chodnika przy KP29,
 • rowu krytego 26+711 - 28+750

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • umocnienia skarp płytami ażurowymi,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali
 • WD-21, WD-24: ułożenie darni na stożkach,
 • WD-22: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • Ekrany: montaż podwalin, montaż wypełnień

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1, studnie ZRID1,2,4, ścieki skarpowe ZRID1,3,4 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2, montaż studni ZRID1.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykonaniem zbiornika ZB 47,
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy, humusowania: ciąg główny,
 • ogrodzenia,
 • chodnika: ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB 56,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów murów oporowych, okładzin pali
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych
 • Ekrany: wykonanie głowic, montaż podwalin, montaż wypełnień

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, studnie ZRID2,4, ścieki skarpowe ZRID1,4 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID1, montaż kanału technologicznego ZRID1.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, bariery energochłonnej - ciąg główny,
 • wykonaniem zbiornika ZB 50,
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • ścieku, umocnienia poboczy, bariery energochłonnej, humusowania: ciąg główny
 • ogrodzenia,
 • w-wy ścieralnej: L01,
 • w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej SMA: L02
 • w-wy ścieralnej: L03
 • bariery energochłonnej: L04
 • w-wy ścieralnej DL-23

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB 56,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej, betonu nawierzchniowego, ścieku - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie okładzin pali, schodów
 • WD-21: profilowanie stożków,
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Wa-wy
 • MO-30B: malowanie grodzic,
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych i głowic, montaż podwalin, montaż wypełnień

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,3, drenaż pas rozdziału ZRID3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2, montaż kanału technologicznego ZRID3,4 montaż studni ZRID3, 4

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy, bariery energochłonnej - ciąg główny,
 • wykonaniem zbiornika ZB 50,
 • ogrodzenia.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego, umocnienia poboczy, bariery energochłonnej, humusowania: ciąg główny,
 • ogrodzenia,
 • w-wy wiążącej, bariery energochłonnej: L01,
 • w-wy wiążącej: L03,
 • w-wy wiążącej, ścieralnej: L04.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB 56,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej C5/6, C8/10, podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej, betonu nawierzchniowego - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie okładzin pali,
 • WD-21: montaż balustrad na oczepach, profilowanie stożków,
 • WS-22: montaż balustrad, 
 • WD-22A: montaż balustrad,
 • WD-23: montaż balustrad,
 • WD-24: montaż balustrad na oczepach, profilowanie stożków,
 • WD-25: profilowanie stożków,
 • WD-26A: ułożenie schodów technicznych,
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • MO-30B: malowanie grodzic,
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych i głowic, montaż podwalin.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1, drenaż pas rozdziału ZRID1,3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2, montaż kanału technologicznego ZRID3 montaż studni ZRID2,3

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykonaniem zbiornika ZB 50,
 • ogrodzenia.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego, ścieku, umocnienia poboczy, bariery energochłonne, humusowania: ciąg główny,
 • ogrodzenia,
 • bariery energochłonne: L01,
 • w-wy wiążącej, ścieralnej: L03, L04.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, humusowania, umocnienia poboczy, bariery energochłonne - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, podbudowy zasadniczej C5/6, podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, warstwy odsączającej z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • WD-25: profilowanie stożków,
 • WD-28: wykonanie schodów, profilowanie stożków,
 • WD-26A: ułożenie schodów technicznych,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony W-wy,
 • Ekrany: wykonanie głowic.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID1,4 ścieki skarpowe ZRID1, 2, drenaż pas rozdziału ZRID4,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – montaż kanału technologicznego ZRID2,3 montaż studni ZRID1, 3.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • bariery energochłonnej, pasa technologicznego 02 - ciąg główny,
 • wykonaniem zbiornika ZB 47, ZB 48, ZB 50,
 • ogrodzenia.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego, umocnienia poboczy, bariery energochłonnej, humusowanie: ciąg główny,
 • ogrodzenia. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, bariery energochłonnej - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu, stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie okładzin pali, 
 • WD-26A: ułożenie schodów technicznych, profilowanie stożków,
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • KP-29: betonowanie dylatacji,
 • MO-30A: kotwienie od str. W-wy, wykonanie gabionóod strony W-wy
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID1, 2, rury ZRID4,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – montaż kanału technologicznego ZRID2, 3 montaż studni ZRID1, 3.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • ścieku, umocnienie poboczy, bariery energochłonne, pas technologiczny 02 - ciąg główny,
 • wykonaniem zbiornika ZB 48,
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykonaniem: 

 • umocnienia poboczy, bariery energochłonne, humusowania: ciąg główny
 • w-wy ścieralna, humusowanie, bariery: ul. Pawłowicka, 
 • bariery, balustrady: ul. Graniczna
 • budowy zbiornika, ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • budowy zbiornika ZB57, ZB58.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • WD-26A: wykonanie schodów, obciążenie próbne,
 • WD-28: wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • KP-29: montaż dylatacji, wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • MO-30A: kotwienie od str. W-wy, wbicie ścianki od strony W-wy i przy obiekcie, wykonanie gabionów od strony Grójca i W-wy
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, , malowanie grodzic,
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID2, rury ZRID4,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – montaż kanału technologicznego ZRID2, montaż studni ZRID1,2,3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej: kolizje G11.

WRZESIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, bariery energochłonne - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB 49b
 • wykonaniem zbiornika ZB 48,
 • ogrodzenia

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego, umocnienia poboczy, bariery energochłonne: ciąg główny
 • w-wy ścieralnej, humusowanie, bariery: ul. Pawłowicka, 
 • bariery, balustrady: ul. Graniczna
 • budowy zbiornika ZB52, ZB53, ZB54, ZB56B

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • w-wy wiążącej, ściek, humusowanie - ciąg główny
 • w-wy ścieralnej - dojście do obiektu

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu, w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej, betonu nawierzchniowego, humusowania - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-26A: wykonanie schodów, w-wy ścieralnej, obciążenie próbne,
 • WD-28: wykonanie odwodnienia pod obiektem, obciążenie próbne,
 • KP-29: montaż dylatacji, wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony W-wy i przy obiekcie, wykonanie gabionóod strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, antykorozji stali, malowanie grodzic,
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID4,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – montaż kanału technologicznego ZRID2, montaż studni ZRID2
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej: kolizje G5, G12

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, barier - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB 49b, ZB 50

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy: ciąg główny
 • chodnika: ul. Pawłowicka, ul. Graniczna
 • barier, balustrady: ul. Graniczna
 • w-wy ścieralnej SMA, humusowanie, bariery: L01, 
 • podbudowy bitumiczna: L04
 • budowy zbiornika ZB52, ZB53, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu, betonu nawierzchni - ciąg główny, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, betonu nawierzchni - ciąg główny,
 • nasypu ul. Spacerowa, i ul. Leśna WD30

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20:hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-21:hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-26A: izolacja płyty pomostu, wykonanie schodów,
 • WD-28:montaż balustrad, odwodnienie pod obiektem
 • KP-29: wykonanie schodów, montaż balustrad, wykonanie nawierzchni na chodnikach,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, antykorozji stali, 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID2
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID 4, montaż studni ZRID1

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB 49b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadnicza C8/10: ciąg główny
 • podbudowy bitumiczna:L02, L03
 • budowy zbiornika ZB52, ZB53, ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, wykopu, stabilizacji C5/6, podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB57,
 • wykopu pod zbiornik ZB60,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, podbudowy zasadnicza C8/10, rozbiórki ekranów rozbiórka chodnika, rozbiórki krawężnika - ciąg główny,
 • nasypu ul. Spacerowa, i ul. Leśna WD30

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie w-wy ścieralnej
 • KP-29: wykonanie schodów, wykonanie nawierzchni na chodnikach, 
 • PZM-1: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Grójec)
 • PZM-2: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Warszawa) 
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, antykorozji stali, montaż balustrac 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali P1
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID2
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID 4, montaż kanału technologicznego,

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, bariery energochłonne - ciąg główny,
 • wykonania DD18 
 • wykonaniaa pasu technologicznego 02 wraz z zad. 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • bariery energochłonnej: ciąg główny
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążąca, chodnika: ul. Pawłowicka
 • w.wy wiążącej L02, L03
 • stabilizacji C0,4/0,5 - DD23
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • budowy zbiornika ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, wykopu, nasypu, stabilizacji C5/6, podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, podbudowy bitumicznej - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB56,
 • wykopu pod zbiornik ZB60,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C0,4/0,5, podbudowa zasadnicza C5/6, warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego, podbudowa zasadnicza C8/10, podbudowa bitumiczna, w-wa wiążąca, w-wa ścieralna - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25:  hydrofobizacja
 • WD-26A: wykonanie odwodnienia pod obiektem, 
 • WD-28:montaż barier, izolacja płyty pomostu,
 • KP-29: wykonanie schodów,
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Grójca, 
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, antykorozji stali 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali P1
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,2,4 ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID3,  studnie ZRID4, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID 2,3, 4

SIERPIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy C8/10, humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykonaniem w-wy wiążącej, ścieralnej DD20, 
 • wykonaniem w-wy wiążącej, ścieralnej DD19 wraz z zad.1
 • wykonaniem w-wy ścieralnej DD22 wraz z zad. 1

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy: ciąg główny
 • chodnika ul. Graniczna
 • krawężników -  L01 rondo, humusowanie L01
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • budowy zbiornika ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, wykonaniem stabilizacji C8/10, w-wy wiążącej, ścieku - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB56, ZB60

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związ

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu