POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4). 

2020.05 PŚP C

LIPIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża C0,4/0,5, podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem C5/6, podbudowy zasadniczej C8/10ściek, humusowanie - ciąg główny,
 • w-wy ścieralnej SMA dojście do obiektu km 21+746,16,
 • wykopu, nasypu, w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej DD19,
 • w. wiążącej, ścieralnej DD21,
 • podbudowy DD22, w. wiążącej DD22,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C0,4/0,5, podbudowy zasadniczej C5/6, ścieku, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • w-wy wiążącej L01,
 • nasypu, podbudowy zasadniczej dolnej C90/3 -ul. Graniczna,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C5/6, ścieku - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB55,
 • budowy zbiornika ZB58,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu - ciąg główny,
 • nasypu – ul. Spacerowa i ul. Leśna WD30,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie oczepów murów oporowych, warstwy ścieralnej,
 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, ułożenie schodów skarpowych,
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie zasypki za przyczółkami podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1,
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa),
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa),
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie,
 • MO-30B: kotwienie od strony Warszawy.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - roboty wykończeniowe ZRID 1,2; kanalizacja deszczowa rury, studnie ZRID4 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID2,  

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ścieku, warstwy ścieralnej, humusowania - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, ścieku - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej DZ-1,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • w-wy wiążącej, podbudowy bitumicznej, krawężnik L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, stabilizacji C5/6, betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB55,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni, demontażu barier energochłonnych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie drenażu ustroju nośnego,
 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, ułożenie schodów skarpowych,
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: betonowanie dylatacji
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - roboty wykończeniowe ZRID 1,2; kanalizacja deszczowa rury, studnie ZRID4,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID2.  

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ścieku - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej - ciąg główny (dojście do obiektu),
 • warstwy wiążącej - ciąg główny (dojście do obiektu),
 • humusowania - ciąg główny
 • wykopu, podbudowy kruszywowej, warstwy wiążącej i ścieralnej DD17 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, ścieku - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej DZ-1,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • w-wy wiążącej - L01, krawężnika L01 - rondo,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, C5/6, betonu nawierzchniowego - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu - ciąg główny,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3,
 • rozbiórki nawierzchni, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonaniem drenażu ustroju nośnego, montażem odwodnienia, ułożeniem schodów skarpowych, 
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: betonowaniem dylatacji, wykonaniem płyty przejściowej, wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-1: wykonanie  płyt przejściowych
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: roboty wykończeniowe ZRID1, rury, studnie ZRID 4
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –oświetleniem  ZRID2

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego, ścieku - ciąg główny,
 • zbiornika ZB47. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • wykopu, wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5, humusowaniem - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, 
 • WD-26A: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: wykonanie ścianki zaplecznej, montaż dylatacji, wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-1: wykonanie zasypki za przyczółkami, płyt przejściowych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,2, studnie ZRID2,4 ścieki skarpowe ZRID1, 
 • melioracją:  wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID2, przebudową cieków wodnych ZRID2,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –oświetleniem  ZRID1, ZRID2.

 

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • warstwy wiążącej DD15,
 • humusowania - ul. Główna,
 • zbiornika ZB47.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod zbiornik ZB52, ZB54, ZB56b,
 • wykopu pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni, wykopu, nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, C5/6, C8/10  - ciąg główny
 • odhumusowania i wykopu pod zbiornik ZB57.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • demontażu barier energochłonnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, drenażu ustroju nośnego
 • WD-26A: wykonanie kap chodnikowych, gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1, ułożenie krawężników na podsypce,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie kap chodnikowych (n. Grójec).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 1,2, rury ZRID1,2,3,4 studnie ZRID2,3,4 ścieki skarpowe ZRID2, 
 • melioracją:  wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –przyłącze elektryczne+SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa łamanego - ciąg główny
 • humusowania - ul. Główna.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7
 • podbudowy zasadniczej C8/10 - ciąg główny
 • wykopu pod zbiornik ZB53
 • ścieku L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu  - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie stożków.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 1,2, rury ZRID2,4 
 • melioracją:  wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –oświetlenie  ZRID2, ZRID3

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • humusowanie - ul. Główna,
 • podbudowa – kruszywo DD15,
 • wykop ZB-47, ZB-48, ZB-49, ZB-50.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem: DP2851W ul. Pawłowicka
 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7,
 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • chodnika ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania i wykopu pod zbiornik ZB53,
 • krawężnika ul. Graniczna,
 • ścieku L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania i nasypu - ciąg główny,
 • budowy nasypu przeciążającego,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 i C0,4/0,5- ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania i wykopu  - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  odwodnienie obiektu, wykonanie schodów skarpowych, stożków,
 • WD-24: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, barier, schodów skarpowych, odwodnienie obiektu,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: izolacja płyty pomostu (n. Grójec). 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: drenaż pas rozdziału ZRID1, ZRID 2, rury ZRID2, ZRID 4,
 • melioracją: wyłączenie z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID3, prace fundamentowe + montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • odhumusowanie - ul. Główna,
 • wykop ZB-48, ZB-49,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem: DP2851W ul. Pawłowicka
 • nasypu - ciąg główny,
 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - DZ1, DP2851W ul. Pawłowicka
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki C90/3 - DZ1
 • chodnika ul. Graniczna,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • budowy nasupu przeciążającego,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 - ciąg główny
 • dreny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa łamanego  - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, barier, odwodnienie obiektu, wykonanie schodów skarpowych, stożków,
 • WD-24: wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania, izolacja płyty pomostu, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28:  wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3,
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec). 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID1, ZRID 2, rury ZRID2,
 • melioracją: wyłączenie z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2, ZRID3, montaż konstrukcji słupa - stanowisko 90/91, prace fundamentowe + montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • chodnika - ul. Główna,
 • droga DD20b. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny, DZ1
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny, DZ1, DP2851W ul. Pawłowicka
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki C90/3 - ul. Pawłowicka,
 • w-wy mrozoochronnej C1,5/2 - ul. Pawłowicka
 • chodnika ul. Graniczna,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny wraz z zad.4,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny wraz z zad.4 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykop, wykonanie stabilizacji C0,4/0,5, podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6,   - ciąg główny,
 •  nasypu, podbudowy z kruszywa łamanego, w-wy wiążącej, krawężnika - ul. Spacerowa i ul. Leśna WD30, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie barier, balustrad,
 • WD-24: wykonanie izolacji, drenów, ścieków i osadzanie wpustów, warstwy ścieralnej, barier,
 • WD-25: wykonanie nawierzchni na chodnikach, asfaltu twardolanego,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania,
 • WD-28: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec). 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 2, rury,  studnie ZRID2, ZRID3
 • melioracją: przebudowa i konserwacja cieków wodnych ZRID1, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy, warstwy wiążącej, krawężnika, chodnika - ul. Główna,
 • droga DW13a,
 • drogi DW17a, DD16,
 • wykopu, krawężnika, chodnika - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - ciąg główny
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny,
 • chodnika - ul. Pawłowicka,
 • nasypu L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, wykopu, nasypu, wykonanie stabilizacji C0,4/0,5, wykonanie stabilizacji C5/6 - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie nawierzchni na chodnikach
 • WD-26A: sprężenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowania, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec), wykoannie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 1,2, rury,  studnie ZRID2, 
 • melioracją: przebudowa i konserwacja cieków wodnych ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej ZRID1, wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID2, SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3, 
 • montaż konstrukcji słupa - stanowisko 85/84, prace fundamentowe+montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • warsty mrozoochronnej - ul. Główna
 • chodnika - ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowanie - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie fundamentu z gruntu zbrojonego na i za podporą 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia 
 • PZM-2: Wykonanie zasypki za przyczółkami (n.Grójec), wykoannie wykopu i chudego betonu pod drogę główną( n. Warszawa)

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału, rury,  studnie ZRID2, drenaż pas rozdziału ,rury, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3, 
 • montaż konstrukcji słupa - stanowisko 85/84, prace fundamentowe+montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8/10
 • chodnika - ul. Główna
 • podbudowy zasadniczej dolnej C90/3 - ul. Główna.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,
 • nasypu i wykopu - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C5/6 – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowanie
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:rury i studnie ZRID1, rury ZRID2, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8/10,
 • nasypu - DP 2837W ul. Główna,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni
 • demontażu barier energochłonnych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: izolacja płyty pomostu (n.Tarczyn), wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia, sprężenie ustroju nośnego,
 • MO-30B: wykop

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID2, SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - DP 2837W ul. Główna,
 • nasypu - DD22 wraz z zadaniem 2
 • warstwy wiążącej ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4
 • wykonaniem stabilizacji C5/6 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonaniem pobocza  – DZ3 wraz z zadaniem 4,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie oczepu na murze zbrojonym
 • WD-24: Izolacja płyty pomostu,
 • WD-25: izolacja płyty pomostu (n.Warszawa)
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-28: sprężenie ustroju nośnego, izolacja płyty pomostu,
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29:  wykonanie pochylini cz. wschodnia
 • PZM-2:  Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury  i studnie ZRID2, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłąćze elektryczne SZR_ZRID1, oświetlenie  ZRID2, ZRID3

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu -DP2837W ul. Główna,
 • nasypu DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • warstwy wiążącej ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej C5/6 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,
 • wykopu - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonaniem podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej, pobocza  – DZ3 wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • wykonanie krawężnika DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-25: wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-28: sprężenie ustroju nośnego
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylini cz. wschodnia
 • PZM-2:  deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • WD-30: asfalt twardolany.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury  i studnie ZRID2, rury ZRID3, studnie ZRID4,
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem C5/6 - ciąg główny
 • nasyp - DP 2837W ul. Główna
 • nasyp -  DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • warstwa wiążąca – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C5/6 - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie krawężnika – DZ3 –wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie ściekiu - DZ3 - wraz z zadaniem 4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: asfalt twardolany,
 • WD-25: wykonanie zasypki pod płytą przejściową
 • WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • PZM-1: wykonanie chudego betonu, wykonanie płyty dennej
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna n. Grójec), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec), deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2.

 

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • warstwa mrozochronna i Podbudowa DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • podbudowa z kruszywa C90/3 – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 – DZ3 wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 – DZ3 –wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: izolacja płyty pomostu,
 • WS-22: izolacja płyty pomostu,
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie,
 • PZM-1: wykonanie wymiany gruntu,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna n. Grójec), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec), deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.
 • WD-30: izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, rury ZRID3, studnie ZRID3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID1, ZRID2.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej C5/6 - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wymiany gruntu - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A:  przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:rury ZRID2, rury ZRID4
 • melioracjami –wykonanie przebudowy sieci drenarskiej ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, SZR_ZRID2, oświetlenie ZRID1, ZRID2.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A:  przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: wykonanie kap (DZ3), deskowanie ścian (droga główna), zbrojenie całego obiektu (droga główna)
 • MO30B: oczep,
 • WD-30: wykonanie płyty przejściowej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rury ZRID2, rury ZRID3
 • melioracjami –wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, SZR_ZRID2, oświetlenie ZRID2.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu – ciąg główny,
 • nasypu – ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • nasypu – DZ3 wraz z zadaniem 3s

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie).
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Warszawa), wymiana gruntu,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie kap (droga DZ3), deskowanie ścian (droga główna) , zbrojenie całego obiektu (droga główna)
 • MO30B: wykonanie oczepu,
 • WD-30: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID3, rurami ZRiD4
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4

 

LUTY 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych  z wykonaniem:

 • pasa technologicznego 02 – łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.
 • Wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 4, wykonanie oczepu podpory nr 5, przygotowanie podłoża pod rusztowanie.
 • WD-28: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie).
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec).
 • KP-29: deskowanie podpór (część zachodnia – podpora nr 3), deskowanie podpór (część wschodnia – podpora nr 1), wykonanie   

            ustroju nośnego.

 • PZM-2: wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec).
 • MO30A: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 102.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.
 • odhumusowaniem ciągu głównego

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 4, wykonanie oczepu podpory nr 5, przygotowanie podłoża pod rusztowanie
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), podłoża pod rusztowanie.
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec)
 • KP-29: wykonanie słupów podpory nr 1, deskowanie podpór (część wschodnia – podpora nr 1)
 • PZM-2: wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec)
 • MO30A: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1,
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 102.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej, montaż dylatacji modułowej na podporze P1 i P3.
 • WD-24: montaż dylatacji modułowej na podporze P1 i P3, wykonanie zasypki pod płytę przejściową.
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1 i nr 3.
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 3, nr 4 i nr 5.
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 2, przygotowanie podłoża pod rusztowanie.
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec).
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia), wykonanie fundamentów kładki (podpora nr 2), deskowanie podpór (część wschodnia – podpora P1).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie chudego betonu pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec).
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.

przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 102.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu ZB - 49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-24: wykonanie ścianki zaplecznej na podporach P1 i P3,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie fundamentu nr 4 i nr 5, wykonanie filarów podpory nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2, wykonanie filarów podpory nr 2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec),
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID4.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101.

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe (roboty wykończeniowe).
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5, wykonanie fundamentu nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • MO30b: kotwienie od strony Grójca.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • drogi DD18.
 • podbudowy DD22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • frezowania – ciąg główny,
 • nasypu DZ1,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie fundamentu pod oblicowanie gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5.
 • WD-28: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej, wykonanie chudego betonu (część wschodnia).
 • PZM-2: zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie UN (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy, kotwienie od strony Grójca. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwaniem kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 106.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu