POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4).  

MAJ 2019

Tydzień III: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 z rozbiórką ogrodzeń, odhumusowaniem DP 2837W ul. Główna, odhumusowaniem ciągu głównego, prowadzi prace związane z wykopem i nasypem ciągu głównego, rozbiórką budynków oraz nasypem drogi DD-22.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z wykopem ciągu głównego, odhumusowaniem DP2851W ul. Pawłowicka, prace związane z nasypem L01, L03 i L04.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB55 oraz ZB56 oraz rozbiórka budynków z pracami porządkowymi.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z organizacją zaplecza budowy, wycinką drzew, odhumusowaniem DZ3, DZ 1.4, DD26, wykonaniem wykopu DZ3, nasypu DZ3, DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót zwiazanych z obiektami inżynierskimi: 

  • WK-20: wykonanie zbrojenia raz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych i osadzeniem wpustów.
  • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2 i 3.
  • WS-22: wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2, deskowanie ścian przyczółków, deskowanie ustroju nośnego.
  • WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.
  • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego oraz przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1, P2 i P3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W9, W14. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7c, T7f. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN6, kolizja enN9, kolizja eSN10, kolizja eN11, kolizja z siecią WN 110 kV – stanowisko 95, 92, 83a, 94, 97a.

Tydzień II: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 z odhumusowaniem DD-19, ciągu głównego, wykopu i nasypu ciągu głównego, rozbiórką budynków, profilowaniem podłoża DD-19, DD-15, DD-20, DD-22,  wykonaniem nasypu DD-19, DD-20.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z pomiarem stanu zero, pracami kameralnymi, odhumusowaniem ciągu głównego, wykopu ciągu głównego, odhumusowaniem DP2851W ul. Pawłowicka, prace związane z nasypem L01, L03 oraz rozbiórką obiektów kubaturowych.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DD26, odhumusowaniem pod zbiornik ZB55, odhumusowaniem pod zbiornik ZB56, wykopem pod zbiornik ZB56 oraz rozbiórką obiektów.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z nasypem oraz wykopem DZ3, Odhumusowaniem DZ 1.4, DD26, rozbiórką chodnika.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem WK-20: montaż rusztowań, wykonanie deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem. WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie chudego betonu pod podporę nr 2 i 3. WS-22: skucie głowic i przygotowanie stanowiska pod obciążenie próbne, wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2. WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W5, W1, W3, W9, W8a i W8b. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T7d. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4 i G16. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja z siecią WN 110 kV – stanowisko 95, 92, 96, 83a, 94.

Tydzień I: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 dotyczących wycince drzew ( sadów), wykonania nasypu ciągu głównego oraz nasypu DD19. Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DP2851W ul. Pawłowicka, odhumusowanie L04 oraz rozbiórki obiektów kubaturowych ( praca porządkowe). Na zadaniu 3 prowadzone są roboty drogowe związane z odhumusowanie DD-26 oraz wykopem pod zbiornik ZB55, natomiast na zadaniu 4 prowadzone są roboty drogowe związane z odhumusowaniem DZ 1.4 oraz wykonywaniem nasypu DZ 1.4.

Prowadzone są roboty mostowe związane z montażem rusztowań oraz wykonywaniem deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem przy obiekcie WK-20. Wykonywanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory przy obiekcie WD-21. Skuwanie głowic i przygotowywanie stanowiska pod obciążenie próbne przy obiekcie WS-22.

Prowadzone są roboty branżowe związane z kolizją sieci gazowej G4, usuwaniem kolizji z siecią WN 110 kV na stanowisku 94 i 95.

Odcinek C 05.2019

KWIECIEŃ 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką, usuwaniem karpin, odhumusowaniem, wykopem ciągu głównego, wykonaniem drogi technologicznej do WS-22, profilowaniem podłoża, prace związane z wykopami i nasypami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń., rozpoznaniem saperskim, wycinką drzew, usuwaniem karpin wraz z pracami porządkowymi, rozbiórką ogrodzeń, rozbiórką obiektów kubaturowych, odhumusowaniem oraz prace związane z wykopami i nasypami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 3 związanych z pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką drzew i porządkowaniem po wycince, odhumusowanie oraz prace związane z wykopem pod zbiornik ZB55.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką, rozbiórkę ogrodzeń, odhumusowaniem, rozbiórką ekranów oraz nasypami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót mostowych związanych z obiektem WK-20 wykonaniem pali CFA na podporach P1, P2 i P3 oraz dodatkowych pali kotwiących, wykonanie platformy do poziomu obciążenia próbnego, skucie głowic i przygotowywaniem stanowiska pod obciążenie próbne pod torem nr 2. Prowadzone są prace związane z obiektem WS-22 przygotowaniem platformy pod palownice na P1 i P2 oraz wykonanie pali CFA na podporach P1 i P2, skuciem głowic i przygotowaniem stanowiska pod obciążenie próbne, wykonaniem chudego betonu pod podporami P1 i P2. Dla obiektu WD-23 prowadzone są prace związane z wykonaniem wykopu z wymianą gruntu, wykonaniem chudego betonu. Dla obiektu WD-21 prowadzone są prace związane z wykonaniem wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót branżowych związanych z kolizją sieci wodociągowej W9, W5, W3 i W1, kolizją telekomunikacyjną T7e, T7d, T8, przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej kolizji G4 i G16, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej kolizji enN11 oraz usuwaniem kolizji z siecią WN 110kV

MARZEC 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką, usuwaniem karpin, odhumusowaniem, przygotowywanie drogi technologicznej do i od  WK-20, montaż płotków herpetologicznych, budową warstw konstrukcyjnych bypassu w ciągu ul. Warszawskiej oraz rozbiórką budynków

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń., rozpoznaniem saperskim, wycinką drzew, usuwaniem karpin wraz z pracami porządkowymi, rozbiórką ogrodzeń, rozbiórką obiektów kubaturowych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 3 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń oraz wycinką drzew i porządkowaniem po wycince

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką, rozbiórkę ogrodzeń, odhumusowaniem oraz rozbiórką ekranów.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1,2,3 i 4 związanych z inwentaryzacją budynków oraz dróg.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót mostowych związanych z obiektem WK-20 demontażem sieci trakcyjnej na odcinku nad budowanym obiektem i dojazdami, wykonaniem wykopu do poziomu odkrycia ścianki w międzytorzu, pogrążeniem grodzić w międzytorzu oraz demontażem torowiska toru nr 2. Prowadzone są prace związane z obiektem WS-22 przygotowaniem zaplecza budowy z dojazdem, przygotowaniem platformy pod palownicami na P1 i P2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót branżowych związanych z kolizją sieci wodociągowej W5 i W1, kolizją telekomunikacyjną T7e, przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej kolizji G4.

LUTY 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką, usuwaniem karpin oraz odhumusowaniem

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń., rozpoznaniem saperskim, wycinką drzew, usuwaniem karpin, rozbiórka ogrodzeń, rozbiórka obiektów kubaturowych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 3 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń oraz wycinką drzew.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką poza istniejącym pasem drogowym oraz rozbiórkę ogrodzeń, wycinką w pasie drogowym.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1,2,3 i 4 związanych z inwentaryzacją budynków oraz dróg.

STYCZEŃ 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń oraz wycinką.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką poza istniejącym pasem drogowym oraz rozbiórkę ogrodzeń.

GRUDZIEŃ 2018

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z tyczeniem pasa drogowego oraz pomiarem stanu zero.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. A

RUBAU Polska Sp. z o.o. ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
http://www.rubau.com

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu