POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4).  

2019.07 Odcinek C  

WRZESIEŃ 2019

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ogrodzeń,
 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm w ciągu głównym,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 i ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr. 18cm - ul. Główna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa C90/3 - ul. Główna, 
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - DZ-2,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • warstwy wiążącej - L01,
 • warstwy wiążącej - L02,
 • podbudowy bitumicznej - L03, 
 • warstwy wiążącej - L03, 
 • podbudowy bitumicznej - L04, 
 • warstwy wiążącej - L04, 
 • wykopu DD23,
 • odhumusowania DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DL-23,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • warstwy mrozoochronnej DD26,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki chodnika,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonania deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem, wykonania zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych oraz osadzeniem wpustów.
 • WD-21: demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22: wykonania zasypki z przyczółkami.
 • WD-22a: wykonanie płyty fundamentowej, deskowania ścian.
 • WD-24: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowanie. 
 • WD-25: konstrukcji wsporczych (rusztowanie) + deskowania - nitka Warszawa.
 • WD-26a: wykonanie fundamentu podpory nr 1. 
 • PZM1: wykonanie wykopu pod drogą DZ3 z wymianą gruntu,
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie zachodniej, wykonanie chudego betonu (część zachodnia).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W10, studniami ZRiD1, rurami ZRiD2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T6 i T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN10, eSN11, eSN7, enN3b, eSN12, enN15.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr. 18cm,
 • rozbiórki budynków + prac porządkowych,
 • nasypu DD-22,
 • wykopu DD-19,
 • wykopu ZB-45c.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy bitumicznej - L01,
 • podbudowy bitumicznej - L02,
 • podbudowy bitumicznej - L03, 
 • warstwy wiążącej - L03, 
 • podbudowy bitumicznej - L04, 
 • warstwy wiążącej - L04, 
 • odhumusowania DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania DD26,
 • nasypu DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4,
 • frezowania pod DZ 1.4,
 • rozbiórki nawierzchni,
 • odhumusowania ul. Spacerowej i ul. Leśnej WD30,
 • wprowadzenia TOR bypass.

ykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montażu rusztowań, wykonania deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem.
 • WD-21: demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie płyty fundamentowej.
 • WD-24: przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 3, konstrukcji wsporczych + deskowania - nitka Warszawa.
 • WD-28: wykonanie fundamentu podpory nr 1. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W14a, kolizją KD1, KD2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T3.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: enN11, enN9.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD-20,
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L01,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L01, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L02, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L03, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L04, 
 • nasypu DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • nasypu DZ 1.4,
 • konstrukcji DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: przygotowanie podłoża pod rusztowanie/deskowanie, montażu rusztowań.
 • WD-21: sprężanie, demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie wykopu z wymianą gruntu, wykonanie chudego betonu.
 • WD-24: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, wykonanie podłoża pod rusztowanie - nitka Tarczyn, wykonanie konstrukcji wsporczych i deskowania - nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 2.
 • WD-28: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 3., wykonanie fundamentu podpory nr 1 i 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W4, W4a, kolizją KD1, KD2, rurami kanalizacyjnymi ZRID4.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G11a,b,c,d,e,f, G2, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN6, enN16, enN5, enN14, zasilaniem SZR.

SIERPIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • wykopu DD-20,
 • nasypu DD-22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L01,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L01, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L02, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L03, 
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 o grubości 20cm - L04, 
 • nasypu DL-23. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • nasypu DZ 1.4,
 • konstrukcji DZ 1.4,
 • pobocza DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: przygotowanie podłoża pod rusztowanie/deskowanie, montażu rusztowań.
 • WD-21: sprężanie, demontażu rusztowania i deskowania.
 • WD-22a: wykonanie wykopu z wymianą gruntu, wykonanie chudego betonu.
 • WD-24: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, przygotowanie podłoża pod rusztowanie. 
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3, wykonanie podłoża pod rusztowanie - nitka Tarczyn, wykonanie konstrukcji wsporczych i deskowania - nitka Tarczyn.
 • WD-26a: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 2.
 • WD-28: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporę nr 1 i 3., wykonanie fundamentu podpory nr 1 i 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W4, W4a, kolizją KD1, KD2, rurami kanalizacyjnymi ZRID4.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizją telekomunikacyjną T4,5.
 • Siecią gazową - kolizje: G7a, G1, G11a,b,c,d,e,f, G2, G15a.
 • Siecią elektroenergetyczną -  kolizje: eSN6, enN16, enN5, enN14, zasilaniem SZR.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • ulepszonego podłoża z granulatu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DD-20,
 • wykopu DD-20,
 • warstwy mrozoochronnej DD-20,
 • podbudowy DD-20,
 • profilowania podłoża DD-22,
 • wykopu pod zbiornik ZB-47,
 • wykopu pod zbiornik ZB-48.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew,
 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L02,
 • wykopu łącznicy L04,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L04,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-53,
 • wykopu pod zbiornik ZB-53,
 • nasypu DL-23.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3. 

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4,
 • rozbiórki nawierzchni.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montaż ściągów pomiędzy ściankami zabitymi w międzytorzu, a kozłami oporowymi, wykonanie pali CFA na podporach P1, P2, P3.
 • WD-21: zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpór P1, P2, P3,  wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • WD-25: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • WD-26a: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P1 i P2.
 • WD-28: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P1 i P3. 

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W2, kolizją W14, kolizją W7, 7a, 7b, kolizją W10, rurami kanalizacyjnymi ZRID1, ZRID2 i ZRID3.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7d, T7e, T7c, T3.
 • Siecią gazową - kolizje: G3, G12, G7, G13.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN6, kolizja eSN7, kolizja enN4.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża w ciągu głównym,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DD-20,
 • wykopu DD-20,
 • profilowania podłoża DD-22,
 • nasypu DD-22,
 • wykopu pod zbiornik ZB-49,
 • wykopu pod zbiornik ZB-45c,  
 • wykopu pod zbiornik ZB-50.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki obiektów kubaturowych,
 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • odhumusowania DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • wykopu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L02,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L02,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L04,
 • podbudowy zasadniczej C 5/6 o grubości 15cm - L03,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-52,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-53,
 • wykopu pod zbiornik ZB-53,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-54,
 • odhumusowania DL-23,
 • nasypu DL-23.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki budynków oraz prac porządkowych,
 • wykonania stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ3,
 • wykonania podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3. 

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • nasypu DZ3,
 • wykopu DZ3,
 • wykonanie ciągu pieszego DZ 1.4
 • pobocza DZ 1.4
 • odhumusowania DD26,
 • rozbiórki chodnika.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż larsenów w międzytorzu, montaż ściągów pomiędzy ściankami zabitymi w międzytorzu, a kozłami oporowymi, wykonanie wykopu do poziomu spodu oczepu.
 • WD-21: zbrojenie ustroju nośnego.
 • WD-24: wykonanie filarów podpory nr 2, wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepów podpory nr 1.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizją W12, rurami kanalizacyjnymi ZRID1 i ZRID2, studniami kanalizacyjnymi ZRID2 oraz kolektorami ZRID2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7d, T7f.
 • Siecią gazową - kolizje: G5, G12, G13.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN6, kolizja enN9, kolizja eSN5, kolizja enN4, kolizja enNo6.

 

Tydzień I

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • wykopu DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu DP 2837W - ul. Główna,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-45c,  
 • wykopu ZB-50.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew,
 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • odhumusowania DZ-1,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • wykopu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L02,
 • odhumusowania drogi DL-23,
 • nasypu drogi DL-23,
 • wykop pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa C90/3 - DZ3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • konstrukcji drogi DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż larsenów w międzytorzu.
 • WD-21: deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego.
 • WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego (nitka Warszawa).
 • WD-23: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu. 
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 2 i nr 3.
 • WD-28: przygotowanie platformy pod palownice.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - rurami kanalizacyjnymi ZRID1 i ZRID2 oraz studniami kanalizacyjnymi ZRID2.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d.
 • Siecią gazową - kolizje: G4, G17a, G8.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN4, kolizja enN16.

 

LIPIEC 2019 

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża dla ciągu głównego,
 • odhumusowania drogi DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu drogi DD20,
 • warstwy mrozoochronnej drogi DD16,
 • wykopu drogi DD-22,
 • frezowania ul. Warszawskiej,
 • nasypu ul. Warszawskiej,
 • wykopu pod zbiornik ZB-49b,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-50.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • wykopu na drodze DP2851W -  ul. Pawłowicka,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania  ul. Granicznej,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L04,
 • wykopu łącznicy L04,
 • nasypu łącznicy L03,
 • odhumusowania drogi DL-23,
 • nasypu drogi DL-23,
 • odhumusowania drogi DD23,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB53,
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • odhumusowania pod zbiornik Zb53b.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • warstwy mrozoochronnej na drodze DD26. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania drogi DZ3,
 • odhumusowania drogi DZ 1.4,
 • konstrukcji drogi DZ 1.4,
 • pobocza drogi DZ 1.4. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż torowiska pod torem nr 1 wraz z zabezpieczeniem trakcji, demontaż larsenów w międzytorzu.
 • WD-21: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze.
 • WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego (nitka Warszawa).
 • WD-23: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1 i nr 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • Siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizja W8, rurami kanalizacyjnymi oraz studniami kanalizacyjnymi.
 • Siecią telekomunikacyjną - kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d.
 • Siecią gazową - kolizje: G12, G17a, G8, G13.
 • Siecią elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN9, kolizja eSN6, kolizja eSN7, kolizja enN4, kolizja enN16.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża dla ciągu głównego,
 • odhumusowania drogi DP 2837W - ul. Główna,
 • nasypu drogi DD20,
 • warstwy mrozoochronnej drogi DD16,
 • wykopu drogi DD-22,
 • frezowania ul. Warszawskiej,
 • nasypu ul. Warszawskiej,
 • wykopu pod zbiornik ZB-49b,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB-50.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania ciągu głównego,
 • wykopu ciągu głównego,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15cm,
 • wykopu na drodze DP2851W -  ul. Pawłowicka,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania  ul. Granicznej,
 • nasypu ul. Granicznej,
 • nasypu łącznicy L01,
 • nasypu łącznicy L04,
 • wykopu łącznicy L04,
 • nasypu łącznicy L03,
 • odhumusowania drogi DL-23,
 • nasypu drogi DL-23,
 • odhumusowania drogi DD23,
 • odhumusowania pod zbiornik ZB53,
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • odhumusowania pod zbiornik Zb53b,
 • wykopu pod zbiornik ZB53b
 • nasypu drogi DL-23.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C5/6 na drodze DZ3,
 • warstwy mrozoochronnej na drodze DD26,
 • stabilizacji C0,4/0,5  na drodze DD26.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania drogi DZ3,
 • odhumusowania drogi DZ 1.4,
 • konstrukcji drogi DZ 1.4,
 • pobocza drogi DZ 1.4, rozbiórki chodnika.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż torowiska pod torem nr 1 wraz zabezpieczeniem trakcji, demontaż larsenów w międzytorzu.
 • WD-21: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze, deskowanie ustroju nośnego.
 • WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego ( nitka Warszawa).
 • WD-23: wykonanie izolacji płyty pomostu, wykonanie kap chodnikowych.
 • WD-24: wykonanie fundamentów podpór, wykonanie filarów podpory nr 1.
 • WD-25: wykonanie fundamentów podpór, wykonanie filarów podpory nr  1 i 2.

 Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizja W8, rurami kanalizacyjnymi oraz studniami kanalizacyjnymi, kolektorami.
 • Siecią telekomunikacyjną - Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d.
 • Siecią gazową - przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G12, G17a, G3, G8, G13.
 • Siecia elektroenergetyczną - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej - kolizja enN7, kolizja enN9, kolizja eSN6, kolizja eSN7, kolizja enN4, kolizja enN16.

 

Tydzień II:

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem ciągu głównego, nasypem ciągu głównego, odhumusowaniem DD20 i DD22, wykopem DD17, wykopem DD-20, w-wa mrozoochrona DD-22, nasypem DD-22, wykopem DD-22, podbudową DD-22, nasypem ul. Warszawskiej, odhumusowaniem pod zbiornik ZB49.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykopem ciągu głównego, wykonaniem stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny, nasyp DP2851W ul. Pawłowicka, nasypem ul. Graniczna, nasyp – L01, nasyp – L04, odhumusowaniem DL-23, wykop pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wycinką drzew, pracami porządkowymi po wycince, rozbiórką ogrodzeń, rozbiórką budynków, nasypem DD26, wykonaniem stabilizacji C5/6 – DD26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3, nasypem DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WK-20: wykonaniem konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji – tor 2.

WD-21: wykonanie oczepu podpory nr 3 i nr 1, przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze.

WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Kraków),  zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Warszawa), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Warszawa), wykonaniem UN ( nitka Kraków).

WD-23: wykonanie zasypki za przyczółkami.

WD-24: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

WD-25: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W6 i W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G16, G12, G17. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja eSN7,  kolizja z siecią WN 110 – stanowisko 83a, 96, 97a.

 

Tydzień I: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem ciągu głównego, nasypem ciągu głównego, nasypem DD22, nasypem ul. Warszawskiej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z rozbiórką obiektów kubaturowych, wykopem ciągu głównego, wykop DP2851W ul. Pawłowicka, nasyp DP2851W ul. Pawłowicka, wykopem ul. Graniczna, nasypem ul. Graniczna, nasyp – L01, wykop – L01, nasyp – L04, wykop – L04, nasyp – L03, odhumusowaniem DL-23, wykop pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3, nasypem DD26, wykonaniem stabilizacji C5/6 – DZ3, wykonaniem podbudowy z kruszywa C90/3- DZ3, wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – DD25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WK-20: zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających, wykonanie ścianki szczelnej z larsenów na skrzydłach podpór P1 i P3, demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiektu ( geokraty),  wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji.

WD-21: wykonanie słupów podpory nr 1, wykonanie oczepy podpory nr 1 i 3.

WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Warszawa), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Warszawa).

WD-23: deskowanie ścian, betonowanie UN.

WD-24: przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM, wykonanie kolumn DSM pod fundamentami podpór. WD-25: wykonanie kolumn DSM pod fundamentami podpór.

  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7f, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G12. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja enN9,  kolizja z siecią WN 110 – stanowisko 95, 92, 83a, 96, 97a, 94.

 

CZERWIEC 2019 

Tydzień IV: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem ciąg główny, nasypem ciąg główny, wymiana gruntu ciąg główny, podbudowa DD15, w-wa mrozoochronna DD-16, podbudowa DD16, wykop DD17, profilowanie podłoża DD22, w-wa mrozoochrona DD22, nasyp DD22, podbudowa DD22, nasyp DD19, w-wa mrozoochronna DD18, nasyp ul. Warszawskiej.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z odhumusowaniem ciąg główny, wykop ciąg główny, wykop DP2851W ul. Pawłowicka, nasyp DP2851W ul. Pawłowicka, odhumusowanie ul. Graniczna, nasyp – L01, wykop – L01, nasyp – L04, wykop – L04, nasyp – L03, odhumusowanie DL-23, odhumusowanie pod zbiornik ZB53, wykop pod zbiornik ZB53.

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z nasypem DD26, wykopem pod zbiornik ZB55, odhumusowaniem pod zbiornik ZB56.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z odhumusowaniem DZ3, nasypem DZ3, wymiana gruntu DZ3, odhumusowaniem DZ 1.4, nasypem DZ 1.4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem: 

 • WK-20: wykonanie izolacji UN, sprężenie TOR2, iniekcja TOR2, zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających.
 • WD-21: wykonanie fundamentu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego (nitka Kraków).
 • WD-23: zbrojenie całego obiektu, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego, przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T7f, T7a. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja eSN10, kolizja eSN11, kolizja enN3b, kolizja eSN12, kolizja z siecią WN 110 kV ( skręcanie stanowisk słupowych) – stanowisko 95, 92, 96, 97a, 83a, 94.

Tydzień III: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem oraz nasypem ciągu głównego, wymianą gruntu ciągu głównego, odhumusowaniem DP2837W ul. Główna, w-wa mrozoochronna DD16, wykopem DD17, profilowanie podłoża DD22, nasypem DD22, DD19, podbudową DD22, DD19, nasypem ul. Warszawskiej.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, wykopu DP2851W ul. Pawłowicka,  nasyp – L03 oraz wykop – L01, odhumusowaniem DD23 oraz odhumusowaniem pod zbiornik ZB53.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DD26, nasypem DD26, wykopem pod zbiornik ZB56, odhumusowaniem pod zbiornik ZB58.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z nasypem DZ3, wymianą gruntu DZ3, nasypem DZ1.4, odhumusowaniem DD26

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektami inżynierskimi: 

 • WK-20: wykonaniem izolacji UN.
 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2, wykonanie chudego betonu pod podporę nr 1, wykonanie 2 filarów podpory nr 2 i 3.
 • WS-22: zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2 (nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków (nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego (nitka Kraków).
 • WD-23: zbrojenie całego obiektu, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W11. Kolizje telekomunikacyjne T7d, T7c, T7f, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja eSN10, kolizja eSN11, kolizja z siecią WN 110 kV ( skręcanie stanowisk słupowych) – stanowisko 95, 92, 96, 97a, 93, 94.

Tydzień II: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykopem oraz nasypem ciągu głównego, profilowaniem podłoża DD-16, nasypem DD-19 oraz w-wa mroozochronna, nasypem DD-22 oraz w-wa mroozochronna i nasypem ul. Warszawskiej.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, wykopu DP2851W ul. Pawłowicka,  nasyp – L03 oraz wykop – L04.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z rozbiórką ogrodzeń, wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB56, odhumusowanie – DD26.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DZ3 oraz wymianą gruntu – DZ3, prace związane z nasypem DZ 1.4  oraz odhumusowaniem.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektami inżynierskimi: 

 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2.
 • WS-22: zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2 ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego (nitka Kraków).
 • WD-23: zbrojenie całego obiektu, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego.
 • WD-25: przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1,P2 i P3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T7f, T7a. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G15. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja SN8, kolizja enN6, kolizja enN7, kolizja enN8, kolizja enN9, kolizja eSN11, kolizja z siecią WN 110 kV ( skręcanie stanowisk słupowych) – stanowisko 92, 83a, 96, 97a.

Tydzień I: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z rozbiórką ogrodzeń, odhumusowaniem – DP2837W ul. Główna, odhumusowaniem – ciąg główny, wykop ciąg główny, nasyp ciąg główny, rozbiórka budynków + prace porządkowe, w-wa mrozoochronna –  DD19, nasyp DD19, nasyp ul. Warszawskiej, wykop DD22.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, nasyp – L01, L04, L03.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z rozbiórką ogrodzeń, wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB55, wykopu pod zbiornik ZB56, , odhumusowanie – DD26 oraz pod zbiornik ZB58.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DZ3 oraz wymianą gruntu – DZ3, prace związane z nasypem DZ 1.4 i rozbiórką chodnika.

 • Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem WK-20: wykonanie zbrojenia.
 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2.
 • WS-22: wykonanie fundamentu podpory nr 1 – nitka W-wa, wykonanie fundamentu podpory nr 2 – nitka W-wa, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2 ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków).
 • WD-23: wykonanie płyty fundamentowej.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego.
 • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W11, W12, W14. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7c, T7f, T7a. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G16, G15 i G12. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja SN8, kolizja enN6, kolizja enN7, kolizja enN8, kolizja enN9, kolizja eSN11, kolizja eSN7, kolizja eSN5, kolizja eNN4, kolizja z siecią WN 110 kV – stanowisko 95, 94, 97a, 83a.

MAJ 2019

Tydzień IV: 

Wykonawca na zadaniu 1 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z rozbiórką ogrodzeń, odhumusowaniem – DP2837W ul. Główna, odhumusowaniem – ciąg główny, wykop ciąg główny, nasyp ciąg główny, rozbiórka budynków + prace porządkowe, w-wa mroozochronna –  DD19, nasyp DD19, nasyp DD22.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem ciągu głównego, wykopem ciągu głównego, odhumusowanie ul. Graniczna, nasyp – L01, L04, L03.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB55, wykopu pod zbiornik ZB56, rozbiórka budynków z pracami porządkowymi, odhumusowanie – DD26.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z nasypem DZ3, rozbiórka ogrodzeń, odhumusowanie DZ 1.4, nasyp DZ 1.4, rozbiórka chodnika.

 • Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem WK-20: wykonanie zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych i osadzeniem wpustów, wykonanie izolacji UN na torze nr 2.
 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2.
 • WS-22: wykonanie fundamentu podpory nr 1 – nitka W-wa, wykonanie fundamentu podpory nr 2 – nitka W-wa, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2 ( nitka Kraków), deskowanie ścian przyczółków ( nitka Kraków), deskowanie ustroju nośnego ( nitka Kraków). WD-23: wykonanie płyty fundamentowej, deskowanie ścian.
 • WD-24: wykonanie wykopu fundamentowego.
 • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W14. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7c, T7f, T7a. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja SN8, kolizja enN9, kolizja eSN7, kolizja eSN5, kolizja enN4, kolizja z siecią WN 110 kV – stanowisko 95, 94, 97a, 83a.

Tydzień III: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 z rozbiórką ogrodzeń, odhumusowaniem DP 2837W ul. Główna, odhumusowaniem ciągu głównego, prowadzi prace związane z wykopem i nasypem ciągu głównego, rozbiórką budynków oraz nasypem drogi DD-22.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z wykopem ciągu głównego, odhumusowaniem DP2851W ul. Pawłowicka, prace związane z nasypem L01, L03 i L04.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z wykonywaniem wykopu pod zbiornik ZB55 oraz ZB56 oraz rozbiórka budynków z pracami porządkowymi.

Wykonawca na zadaniu 4 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z organizacją zaplecza budowy, wycinką drzew, odhumusowaniem DZ3, DZ 1.4, DD26, wykonaniem wykopu DZ3, nasypu DZ3, DZ 1.4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót zwiazanych z obiektami inżynierskimi: 

 • WK-20: wykonanie zbrojenia raz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych i osadzeniem wpustów.
 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2 i 3.
 • WS-22: wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2, deskowanie ścian przyczółków, deskowanie ustroju nośnego.
 • WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.
 • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego oraz przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1, P2 i P3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W3, W9, W14. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7c, T7f. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN6, kolizja enN9, kolizja eSN10, kolizja eN11, kolizja z siecią WN 110 kV – stanowisko 95, 92, 83a, 94, 97a.

Tydzień II: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 z odhumusowaniem DD-19, ciągu głównego, wykopu i nasypu ciągu głównego, rozbiórką budynków, profilowaniem podłoża DD-19, DD-15, DD-20, DD-22,  wykonaniem nasypu DD-19, DD-20.

Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z pomiarem stanu zero, pracami kameralnymi, odhumusowaniem ciągu głównego, wykopu ciągu głównego, odhumusowaniem DP2851W ul. Pawłowicka, prace związane z nasypem L01, L03 oraz rozbiórką obiektów kubaturowych.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DD26, odhumusowaniem pod zbiornik ZB55, odhumusowaniem pod zbiornik ZB56, wykopem pod zbiornik ZB56 oraz rozbiórką obiektów.

Wykonawca na zadaniu 3 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z nasypem oraz wykopem DZ3, Odhumusowaniem DZ 1.4, DD26, rozbiórką chodnika.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem WK-20: montaż rusztowań, wykonanie deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem. WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie chudego betonu pod podporę nr 2 i 3. WS-22: skucie głowic i przygotowanie stanowiska pod obciążenie próbne, wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2. WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W5, W1, W3, W9, W8a i W8b. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T7d. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4 i G16. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja z siecią WN 110 kV – stanowisko 95, 92, 96, 83a, 94.

Tydzień I: 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 dotyczących wycince drzew ( sadów), wykonania nasypu ciągu głównego oraz nasypu DD19. Wykonawca na zadaniu 2 jest w trakcie prowadzenia robót drogowych związanych z odhumusowaniem DP2851W ul. Pawłowicka, odhumusowanie L04 oraz rozbiórki obiektów kubaturowych ( praca porządkowe). Na zadaniu 3 prowadzone są roboty drogowe związane z odhumusowanie DD-26 oraz wykopem pod zbiornik ZB55, natomiast na zadaniu 4 prowadzone są roboty drogowe związane z odhumusowaniem DZ 1.4 oraz wykonywaniem nasypu DZ 1.4.

Prowadzone są roboty mostowe związane z montażem rusztowań oraz wykonywaniem deskowania ustroju nośnego wraz ze wspornikiem przy obiekcie WK-20. Wykonywanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory przy obiekcie WD-21. Skuwanie głowic i przygotowywanie stanowiska pod obciążenie próbne przy obiekcie WS-22.

Prowadzone są roboty branżowe związane z kolizją sieci gazowej G4, usuwaniem kolizji z siecią WN 110 kV na stanowisku 94 i 95.

KWIECIEŃ 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką, usuwaniem karpin, odhumusowaniem, wykopem ciągu głównego, wykonaniem drogi technologicznej do WS-22, profilowaniem podłoża, prace związane z wykopami i nasypami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń., rozpoznaniem saperskim, wycinką drzew, usuwaniem karpin wraz z pracami porządkowymi, rozbiórką ogrodzeń, rozbiórką obiektów kubaturowych, odhumusowaniem oraz prace związane z wykopami i nasypami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 3 związanych z pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką drzew i porządkowaniem po wycince, odhumusowanie oraz prace związane z wykopem pod zbiornik ZB55.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką, rozbiórkę ogrodzeń, odhumusowaniem, rozbiórką ekranów oraz nasypami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót mostowych związanych z obiektem WK-20 wykonaniem pali CFA na podporach P1, P2 i P3 oraz dodatkowych pali kotwiących, wykonanie platformy do poziomu obciążenia próbnego, skucie głowic i przygotowywaniem stanowiska pod obciążenie próbne pod torem nr 2. Prowadzone są prace związane z obiektem WS-22 przygotowaniem platformy pod palownice na P1 i P2 oraz wykonanie pali CFA na podporach P1 i P2, skuciem głowic i przygotowaniem stanowiska pod obciążenie próbne, wykonaniem chudego betonu pod podporami P1 i P2. Dla obiektu WD-23 prowadzone są prace związane z wykonaniem wykopu z wymianą gruntu, wykonaniem chudego betonu. Dla obiektu WD-21 prowadzone są prace związane z wykonaniem wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót branżowych związanych z kolizją sieci wodociągowej W9, W5, W3 i W1, kolizją telekomunikacyjną T7e, T7d, T8, przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej kolizji G4 i G16, przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej kolizji enN11 oraz usuwaniem kolizji z siecią WN 110kV

MARZEC 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką, usuwaniem karpin, odhumusowaniem, przygotowywanie drogi technologicznej do i od  WK-20, montaż płotków herpetologicznych, budową warstw konstrukcyjnych bypassu w ciągu ul. Warszawskiej oraz rozbiórką budynków

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń., rozpoznaniem saperskim, wycinką drzew, usuwaniem karpin wraz z pracami porządkowymi, rozbiórką ogrodzeń, rozbiórką obiektów kubaturowych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 3 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń oraz wycinką drzew i porządkowaniem po wycince

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką, rozbiórkę ogrodzeń, odhumusowaniem oraz rozbiórką ekranów.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1,2,3 i 4 związanych z inwentaryzacją budynków oraz dróg.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót mostowych związanych z obiektem WK-20 demontażem sieci trakcyjnej na odcinku nad budowanym obiektem i dojazdami, wykonaniem wykopu do poziomu odkrycia ścianki w międzytorzu, pogrążeniem grodzić w międzytorzu oraz demontażem torowiska toru nr 2. Prowadzone są prace związane z obiektem WS-22 przygotowaniem zaplecza budowy z dojazdem, przygotowaniem platformy pod palownicami na P1 i P2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenie robót branżowych związanych z kolizją sieci wodociągowej W5 i W1, kolizją telekomunikacyjną T7e, przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej kolizji G4.

LUTY 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń, wycinką, usuwaniem karpin oraz odhumusowaniem

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń., rozpoznaniem saperskim, wycinką drzew, usuwaniem karpin, rozbiórka ogrodzeń, rozbiórka obiektów kubaturowych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 3 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń oraz wycinką drzew.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką poza istniejącym pasem drogowym oraz rozbiórkę ogrodzeń, wycinką w pasie drogowym.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1,2,3 i 4 związanych z inwentaryzacją budynków oraz dróg.

STYCZEŃ 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 1 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, rozbiórką ogrodzeń oraz wycinką.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 2 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z tyczeniem pasa drogowego pomiarem stanu zero, opracowywaniem danych do tyczeń, organizacją zaplecza budowy, rozpoznaniem saperskim, wycinką poza istniejącym pasem drogowym oraz rozbiórkę ogrodzeń.

GRUDZIEŃ 2018

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót dla zadania 4 związanych z tyczeniem pasa drogowego oraz pomiarem stanu zero.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu