POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4). 

2020.07 PŚP C

WRZESIEŃ 2020

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy, barier - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB 49b, ZB 50

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy: ciąg główny
 • chodnika: ul. Pawłowicka, ul. Graniczna
 • barier, balustrady: ul. Graniczna
 • w-wy ścieralnej SMA, humusowanie, bariery: L01, 
 • podbudowy bitumiczna: L04
 • budowy zbiornika ZB52, ZB53, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu, betonu nawierzchni - ciąg główny, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, betonu nawierzchni - ciąg główny,
 • nasypu ul. Spacerowa, i ul. Leśna WD30

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20:hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-21:hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-26A: izolacja płyty pomostu, wykonanie schodów,
 • WD-28:montaż balustrad, odwodnienie pod obiektem
 • KP-29: wykonanie schodów, montaż balustrad, wykonanie nawierzchni na chodnikach,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, antykorozji stali, 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID2
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID 4, montaż studni ZRID1

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB 49b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadnicza C8/10: ciąg główny
 • podbudowy bitumiczna:L02, L03
 • budowy zbiornika ZB52, ZB53, ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, wykopu, stabilizacji C5/6, podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB57,
 • wykopu pod zbiornik ZB60,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, podbudowy zasadnicza C8/10, rozbiórki ekranów rozbiórka chodnika, rozbiórki krawężnika - ciąg główny,
 • nasypu ul. Spacerowa, i ul. Leśna WD30

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie w-wy ścieralnej
 • KP-29: wykonanie schodów, wykonanie nawierzchni na chodnikach, 
 • PZM-1: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Grójec)
 • PZM-2: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Warszawa) 
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, antykorozji stali, montaż balustrac 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali P1
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studnie ZRID1, ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID2
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID 4, montaż kanału technologicznego,

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • humusowania, bariery energochłonne - ciąg główny,
 • wykonania DD18 
 • wykonaniaa pasu technologicznego 02 wraz z zad. 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • bariery energochłonnej: ciąg główny
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążąca, chodnika: ul. Pawłowicka
 • w.wy wiążącej L02, L03
 • stabilizacji C0,4/0,5 - DD23
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • budowy zbiornika ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, wykopu, nasypu, stabilizacji C5/6, podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie, podbudowy bitumicznej - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB56,
 • wykopu pod zbiornik ZB60,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C0,4/0,5, podbudowa zasadnicza C5/6, warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego, podbudowa zasadnicza C8/10, podbudowa bitumiczna, w-wa wiążąca, w-wa ścieralna - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25:  hydrofobizacja
 • WD-26A: wykonanie odwodnienia pod obiektem, 
 • WD-28:montaż barier, izolacja płyty pomostu,
 • KP-29: wykonanie schodów,
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Grójca, 
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, antykorozji stali 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali P1
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,2,4 ścieki skarpowe ZRID2, drenaż pas rozdziału ZRID3,  studnie ZRID4, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID 2,3, 4

SIERPIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy C8/10, humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • wykonaniem w-wy wiążącej, ścieralnej DD20, 
 • wykonaniem w-wy wiążącej, ścieralnej DD19 wraz z zad.1
 • wykonaniem w-wy ścieralnej DD22 wraz z zad. 1

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • umocnienia poboczy: ciąg główny
 • chodnika ul. Graniczna
 • krawężników -  L01 rondo, humusowanie L01
 • wykopu pod zbiornik ZB53,
 • budowy zbiornika ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, wykonaniem stabilizacji C8/10, w-wy wiążącej, ścieku - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB56, ZB60

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, podbudowa zasadnicza C5/6, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25:  hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-26A: wykonanie nawierzchni na chodnikach, hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki,wykonanie odwodnienia pod obiektem, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 5
 • WD-28:montaż barier,
 • PZM-1: wykonanie asfaltu twardolanego (j.Warszawa)
 • PZM-2: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Grójec)
 • KP-29: wykonanie schodów,
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, wykonanie antykorozji stali
 • WD-30: piaskowanie pali
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,4, studnie ZRID4, roboty wykończeniowe ZRID2,3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID 2,3, 4

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 •  humusowania, umocnienia poboczy - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7
 • w-wy wiążąca, warstwa ścieralna, bariery energochłonne -  L01,
 • w-wy podbudowy bitumicznej - rondo
 • barier energochłonnych - L02
 • budowy zbiornika ZB52, ZB54, ZB56b

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C8/10, podbudowy bitumicznej - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB56
 • budowy zbiornika ZB56, ZB58, ZB60

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu, stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: ułożenie warstwy ścieralnej
 • WD-26A: wykonanie nawierzchni na chodnikach, zasypki za przyczółkami podpory nr 5, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 5
 • WD-28: izolacja płyty pomostu, wykonanie nawierzchni na chodnikach,
 • PZM-1: izolacja płyty pomostu,
 • PZM-2: izolacja płyty pomostu,
 • KP-29: wykonanie schodów,
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1, 2,4, studnie ZRID4, ścieki skarpowe ZRID2, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID 2,3, 
 • montażem kanału technologicznego ZRID1  

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, humusowanie - ciąg główny,
 • warstwy wiążącej, ścieralnej -  DD16, 
 • warstwy ścieralnej - DD20,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7
 • nasypu DP2851W, wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5, w-wa mrozoochronna C1,5/2, podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwiązanej z  kruszywem C90/3, podbudowa bitumiczna, w-wa wiążąca - ul. Pawłowicka
 • chodnika - ul. Graniczna
 • w.ścieralnej SMA- L01, bariery energochłonne L01,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, C5/6 - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB57,
 • budowy zbiornika ZB58,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • w-wy ścieralnej ul. Spacerowa i  ul. Leśna WD30,
 • chodnika – ul. Spacerowa i ul. Leśna WD30,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów murów oporowych, 
 • WD-25:  obciążenie próbne
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa), izolacji obiektu,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa), wykonanie zasypki za przyczółkami (n. Warszawa), wykonanie płyty przejściowej
 • MO-30A: kotwienie od strony Warszawy
 • MO-30B: wykop do rzędnej

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie, ścieki skarpowe ZRID1, ścieki skarpowe, roboty wykończeniowe ZRID2, rury, studnie ZRID3, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID2  

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, humusowanie - ciąg główny,
 • warstwy wiążącej, ścieralnej -  DD16, 
 • warstwy ścieralnej - DD20,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7
 • nasypu DP2851W, wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5, w-wa mrozoochronna C1,5/2, podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwiązanej z  kruszywem C90/3, podbudowa bitumiczna, w-wa wiążąca - ul. Pawłowicka
 • chodnika - ul. Graniczna
 • w.ścieralnej SMA- L01, bariery energochłonne L01,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, C5/6 - ciąg główny,
 • budowy zbiornika ZB57,
 • budowy zbiornika ZB58,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • w-wy ścieralnej ul. Spacerowa i  ul. Leśna WD30,
 • chodnika – ul. Spacerowa i ul. Leśna WD30,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów murów oporowych, 
 • WD-25:  obciążenie próbne
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa), izolacji obiektu,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa), wykonanie zasypki za przyczółkami (n. Warszawa), wykonanie płyty przejściowej
 • MO-30A: kotwienie od strony Warszawy
 • MO-30B: wykop do rzędnej

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury, studnie, ścieki skarpowe ZRID1, ścieki skarpowe, roboty wykończeniowe ZRID2, rury, studnie ZRID3, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID2  

LIPIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża C0,4/0,5, podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem C5/6, podbudowy zasadniczej C8/10ściek, humusowanie - ciąg główny,
 • w-wy ścieralnej SMA dojście do obiektu km 21+746,16,
 • wykopu, nasypu, w-wy wiążącej, w-wy ścieralnej DD19,
 • w. wiążącej, ścieralnej DD21,
 • podbudowy DD22, w. wiążącej DD22,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • stabilizacji C0,4/0,5, podbudowy zasadniczej C5/6, ścieku, umocnienia poboczy - ciąg główny,
 • w-wy wiążącej L01,
 • nasypu, podbudowy zasadniczej dolnej C90/3 -ul. Graniczna,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C5/6, ścieku - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB55,
 • budowy zbiornika ZB58,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu - ciąg główny,
 • nasypu – ul. Spacerowa i ul. Leśna WD30,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie oczepów murów oporowych, warstwy ścieralnej,
 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, ułożenie schodów skarpowych,
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie zasypki za przyczółkami podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1,
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa),
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa),
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie,
 • MO-30B: kotwienie od strony Warszawy.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - roboty wykończeniowe ZRID 1,2; kanalizacja deszczowa rury, studnie ZRID4 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID2,  

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ścieku, warstwy ścieralnej, humusowania - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, ścieku - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej DZ-1,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • w-wy wiążącej, podbudowy bitumicznej, krawężnik L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, stabilizacji C5/6, betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • wykopu pod zbiornik ZB55,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni, demontażu barier energochłonnych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie drenażu ustroju nośnego,
 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, ułożenie schodów skarpowych,
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: betonowanie dylatacji
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - roboty wykończeniowe ZRID 1,2; kanalizacja deszczowa rury, studnie ZRID4,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –  oświetlenie  ZRID2.  

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ścieku - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej - ciąg główny (dojście do obiektu),
 • warstwy wiążącej - ciąg główny (dojście do obiektu),
 • humusowania - ciąg główny
 • wykopu, podbudowy kruszywowej, warstwy wiążącej i ścieralnej DD17 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, ścieku - ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej, w-wy wiążącej DZ-1,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • w-wy wiążącej - L01, krawężnika L01 - rondo,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, C5/6, betonu nawierzchniowego - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu, nasypu - ciąg główny,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3,
 • rozbiórki nawierzchni, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonaniem drenażu ustroju nośnego, montażem odwodnienia, ułożeniem schodów skarpowych, 
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: betonowaniem dylatacji, wykonaniem płyty przejściowej, wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-1: wykonanie  płyt przejściowych
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: roboty wykończeniowe ZRID1, rury, studnie ZRID 4
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –oświetleniem  ZRID2

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego, ścieku - ciąg główny,
 • zbiornika ZB47. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu, betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • wykopu, wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5, humusowaniem - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, 
 • WD-26A: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: wykonanie ścianki zaplecznej, montaż dylatacji, wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-1: wykonanie zasypki za przyczółkami, płyt przejściowych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID1,2, studnie ZRID2,4 ścieki skarpowe ZRID1, 
 • melioracją:  wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID2, przebudową cieków wodnych ZRID2,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –oświetleniem  ZRID1, ZRID2.

 

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • warstwy wiążącej DD15,
 • humusowania - ul. Główna,
 • zbiornika ZB47.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod zbiornik ZB52, ZB54, ZB56b,
 • wykopu pod zbiornik ZB53.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni, wykopu, nasypu, stabilizacji C0,4/0,5, C5/6, C8/10  - ciąg główny
 • odhumusowania i wykopu pod zbiornik ZB57.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • demontażu barier energochłonnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, drenażu ustroju nośnego
 • WD-26A: wykonanie kap chodnikowych, gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1, ułożenie krawężników na podsypce,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie kap chodnikowych (n. Grójec).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 1,2, rury ZRID1,2,3,4 studnie ZRID2,3,4 ścieki skarpowe ZRID2, 
 • melioracją:  wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –przyłącze elektryczne+SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa łamanego - ciąg główny
 • humusowania - ul. Główna.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7
 • podbudowy zasadniczej C8/10 - ciąg główny
 • wykopu pod zbiornik ZB53
 • ścieku L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu  - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie stożków.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 1,2, rury ZRID2,4 
 • melioracją:  wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej –oświetlenie  ZRID2, ZRID3

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • humusowanie - ul. Główna,
 • podbudowa – kruszywo DD15,
 • wykop ZB-47, ZB-48, ZB-49, ZB-50.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem: DP2851W ul. Pawłowicka
 • rozbiórki ciągu głównego istn. DK7,
 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • chodnika ul. Pawłowicka,
 • odhumusowania i wykopu pod zbiornik ZB53,
 • krawężnika ul. Graniczna,
 • ścieku L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania i nasypu - ciąg główny,
 • budowy nasypu przeciążającego,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 i C0,4/0,5- ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania i wykopu  - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  odwodnienie obiektu, wykonanie schodów skarpowych, stożków,
 • WD-24: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, barier, schodów skarpowych, odwodnienie obiektu,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: izolacja płyty pomostu (n. Grójec). 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: drenaż pas rozdziału ZRID1, ZRID 2, rury ZRID2, ZRID 4,
 • melioracją: wyłączenie z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID3, prace fundamentowe + montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • odhumusowanie - ul. Główna,
 • wykop ZB-48, ZB-49,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem: DP2851W ul. Pawłowicka
 • nasypu - ciąg główny,
 • betonu nawierzchniowego - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - DZ1, DP2851W ul. Pawłowicka
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki C90/3 - DZ1
 • chodnika ul. Graniczna,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • budowy nasupu przeciążającego,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 - ciąg główny
 • dreny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy z kruszywa łamanego  - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, barier, odwodnienie obiektu, wykonanie schodów skarpowych, stożków,
 • WD-24: wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania, izolacja płyty pomostu, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28:  wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3,
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec). 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID1, ZRID 2, rury ZRID2,
 • melioracją: wyłączenie z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2, ZRID3, montaż konstrukcji słupa - stanowisko 90/91, prace fundamentowe + montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • chodnika - ul. Główna,
 • droga DD20b. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny, DZ1
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny, DZ1, DP2851W ul. Pawłowicka
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki C90/3 - ul. Pawłowicka,
 • w-wy mrozoochronnej C1,5/2 - ul. Pawłowicka
 • chodnika ul. Graniczna,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny wraz z zad.4,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny wraz z zad.4 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykop, wykonanie stabilizacji C0,4/0,5, podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6,   - ciąg główny,
 •  nasypu, podbudowy z kruszywa łamanego, w-wy wiążącej, krawężnika - ul. Spacerowa i ul. Leśna WD30, 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie barier, balustrad,
 • WD-24: wykonanie izolacji, drenów, ścieków i osadzanie wpustów, warstwy ścieralnej, barier,
 • WD-25: wykonanie nawierzchni na chodnikach, asfaltu twardolanego,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania,
 • WD-28: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec). 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 2, rury,  studnie ZRID2, ZRID3
 • melioracją: przebudowa i konserwacja cieków wodnych ZRID1, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy, warstwy wiążącej, krawężnika, chodnika - ul. Główna,
 • droga DW13a,
 • drogi DW17a, DD16,
 • wykopu, krawężnika, chodnika - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - ciąg główny
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny,
 • chodnika - ul. Pawłowicka,
 • nasypu L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania, wykopu, nasypu, wykonanie stabilizacji C0,4/0,5, wykonanie stabilizacji C5/6 - ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie nawierzchni na chodnikach
 • WD-26A: sprężenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowania, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec), wykoannie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału ZRID 1,2, rury,  studnie ZRID2, 
 • melioracją: przebudowa i konserwacja cieków wodnych ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej ZRID1, wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID2, SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3, 
 • montaż konstrukcji słupa - stanowisko 85/84, prace fundamentowe+montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • warsty mrozoochronnej - ul. Główna
 • chodnika - ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowanie - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie fundamentu z gruntu zbrojonego na i za podporą 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia 
 • PZM-2: Wykonanie zasypki za przyczółkami (n.Grójec), wykoannie wykopu i chudego betonu pod drogę główną( n. Warszawa)

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:drenaż pas rozdziału, rury,  studnie ZRID2, drenaż pas rozdziału ,rury, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2, ZRID3, 
 • montaż konstrukcji słupa - stanowisko 85/84, prace fundamentowe+montaż konstrukcji słupa - stanowisko 107.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8/10
 • chodnika - ul. Główna
 • podbudowy zasadniczej dolnej C90/3 - ul. Główna.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C5/6 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,
 • nasypu i wykopu - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C5/6 – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowanie
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:rury i studnie ZRID1, rury ZRID2, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C8/10,
 • nasypu - DP 2837W ul. Główna,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni
 • demontażu barier energochłonnych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: izolacja płyty pomostu (n.Tarczyn), wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia, sprężenie ustroju nośnego,
 • MO-30B: wykop

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne SZR_ZRID2, SZR_ZRID4, oświetlenie  ZRID2

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - DP 2837W ul. Główna,
 • nasypu - DD22 wraz z zadaniem 2
 • warstwy wiążącej ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4
 • wykonaniem stabilizacji C5/6 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonaniem pobocza  – DZ3 wraz z zadaniem 4,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie oczepu na murze zbrojonym
 • WD-24: Izolacja płyty pomostu,
 • WD-25: izolacja płyty pomostu (n.Warszawa)
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-28: sprężenie ustroju nośnego, izolacja płyty pomostu,
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29:  wykonanie pochylini cz. wschodnia
 • PZM-2:  Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury  i studnie ZRID2, studnie ZRID3
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłąćze elektryczne SZR_ZRID1, oświetlenie  ZRID2, ZRID3

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu -DP2837W ul. Główna,
 • nasypu DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • warstwy wiążącej ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej C5/6 - ciąg główny,
 • nasypu DP2851W ul. Pawłowicka,
 • wykopu - L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonaniem stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonaniem podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej, pobocza  – DZ3 wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny,
 • wykonanie krawężnika DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-25: wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-28: sprężenie ustroju nośnego
 • PZM-1: wykonanie płyty dennej,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylini cz. wschodnia
 • PZM-2:  deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • WD-30: asfalt twardolany.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury  i studnie ZRID2, rury ZRID3, studnie ZRID4,
 • melioracją - przebudowa i koserwacja cieków wodnych - ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie  ZRID2.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem C5/6 - ciąg główny
 • nasyp - DP 2837W ul. Główna
 • nasyp -  DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • warstwa wiążąca – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 - ciąg główny
 • podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej C5/6 - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie krawężnika – DZ3 –wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie ściekiu - DZ3 - wraz z zadaniem 4

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: asfalt twardolany,
 • WD-25: wykonanie zasypki pod płytą przejściową
 • WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • PZM-1: wykonanie chudego betonu, wykonanie płyty dennej
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna n. Grójec), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec), deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, 
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID2.

 

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • warstwa mrozochronna i Podbudowa DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • podbudowa z kruszywa C90/3 – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 – DZ3 wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 – DZ3 –wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: izolacja płyty pomostu,
 • WS-22: izolacja płyty pomostu,
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: konstrukcje wspo

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu