POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

 

Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

Trwa okres kontynuacji projektowania oraz prace przygotowawcze.

 2020.07 PŚP A

 

WRZESIEŃ 2020

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: węzeł Zamienie, TG, ul. Raszyńska, DW721, 
 • wykopu: zbiornik Z03
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • rowu odwadniającego: TG
 • ulepszenia podłoża: TG, DW721,
 • stabilizacji: TG
 • zasypki: Kp-3b
 • korpusu przyczółka -podpora 3L, zbrojenie skrzydeł przyczółków, zasypka fundamentów: WD-3
 • betonowania płyty dennej: WD-3a
 • zbrojenia i deskowania przyczółka - podpora 5, zbrojenie słupów - podpory 2-4, zasypka fundamentów: WD-4
 • betonu ławy fundamentowej - podpora 3L, deskowanie fundamentu - podpora 1P: WD-6.1
 • kolumny DSM: WD-6.1, WD-6.2
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM, beton wyrównawczy: WS-1
 • przebudowy kolizji nn: ul. Postępu, ul. Orna, ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji K6, K7: TG
 • przebudowy kolizji W10, W11, W12
 • naprawy dróg serwisowych, osuszanie nasypu: TG
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: węzeł Zamienie, TG, 
 • wykopu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • rowu odwadniającego: TG
 • odhumusowania: DD2L
 • stabilizacji C0,4/0,5: DW721, TG
 • zasypki przepustu: PZM 1.2
 • zbrojenia+deskowania korpusu przyczółka P3L, P1P, betonowanie korpusu przyczółka P3L, deskowanie podpory P2P, betonowanie podpory P2P: WD-3
 • montażu zbrojenia ramownicy, betonowanie płyty dennej: WD-3a
 • zbrojenia ław fundamentowych podpora P1, P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej podpora P3L, P2P: WD-4
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM - podpora P1,P2: WS-1
 • zbrojenia ław fundamentowych -podpora P1, P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej P2L: WD-6.1
 • montażu stanowisk słupowych, kolizja nn: ul. Postępu, ul. Orna, ul. Krasickieog
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Słoneczna
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, ul. Dawidowska, 
 • budowy nasypu: DW721, TG, ul. Dawidowska, 
 • wykopu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą/ odwadnianie: DT
 • rowu odwadniającego: TG
 • odhumusowania: DW721
 • wymiany gruntu: TG
 • Górnej Warstwy Nasypu GWN: DP2841W
 • zagęszania warstwy GWN: DP2841W
 • ulepszenia podłoża: TG
 • ulepszenia warstwy: TG
 • osuszania: TG
 • przygotowania pod wykonanie warstwy ulepszonego podłoża: TG
 • frezowania nawierzchni istniejącej: ul. Krasickiego, ul. Baletowa, ul. Słoneczna
 • rozbiórki dotychczasowej drogi: ul. Baletowa
 • wykonaniem zb. retencyjnego nr 3
 • korytowania drogi: ul. Baletowa
 • profilacji: DW721
 • zbrojenia+deskowania płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych: PZM 1.2
 • zbrojenia+deskowania korpusu przyczółka P1L, P3L, zbrojenie+deskowanie podpory P2L, betonowanie korpusu przyczółka P1L: WD-3
 • montażu zbrojenia ramownicy: WD-3a
 • zbrojenia podpory P1, P2: WD-4
 • wykonywaniem wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM - podpora P2: WD-6a
 • zbrojenia ław fundamentowych -podpora P1, P2, P3, betonowanie ławy fundamentowej P2L: WD-6.1
 • montażu prefabrykatów półek dla zwierząt, zasypka przepustu: PZM2.1
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji telekomunikacyjnej: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji G26, G28
 • przebudowy kolizji W13.6- W13.13; W13.18 - W13.26 ul. Postępu
 • nadzoru archeologicznego

SIEPRPIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie
 • wykopu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy z kruszywa: bypass ul. Baletowa, bypass Postępu, bypass Krasickiego,
 • platformy pod wykonanie kolumn DSM: WD-6.1, WD-6.2, WD-6a
 • naprawy dróg serwisowych: DT
 • układania nawierzchni bitumicznej: bypass Krasickiego, bypass Postępu, bypass Baletowa, bypass Słoneczna
 • wykonaniem poboczy: bypass Postępu
 • wykopu rowów: TG
 • wykonywaniem poboczy: bypass Postępu
 • zbrojenia + deskowanie podpór: WD-4
 • zbrojenia + deskowanie podpór, betonowanie korpusu przyczółka P3P, zbrojenie podpory P2, deskowanie + zbrojenie podpory P1L: WD-3
 • zbrojenia ramownicy: WD-3a
 • zbrojenia podpór: KP-3b
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-6.1
 • montażu prefabrykatów przepustu: PZM 2.1
 • wykonaniem kanalizacji Netia: ul. Słoneczna
 • ułożenia projektowanych kabli telekomunikacyjnych: ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji K6, K7, K8: TG
 • przebudowy kolizji G26, G28
 • przebudowy kolizji W13.6- W13.13; W13.18 - W13.26 ul. Postępu
 • nadzoru archeologicznego

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska, ul. Raszyńska, węzeł Zamienie
 • wykopu: TG, WD
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • podbudowy z kruszywa: bypass ul. Baletowa, bypass Postępu, bypass Krasickiego,
 • platformy pod wykonanie kolumn DSM: WD-6.1, WD-6.2, WD-6a
 • zbrojenia + deskowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie podpory P2: WD-3
 • wykonaniem wymiany gruntu, w-wy wyrównawczej pod fundament P3, betonowanie fundamentu P1, zbrojenie i deskowanie fundamentu P2, P3: Kp-3b
 • wykonywaniem kolumn DSM: WD 6.1
 • wykonaniem poboczy: bypass Postępu
 • wykonywaniem zasypki przepustu, wykonywanie płyty zespalającej: PZM1.2
 • betonowania ław fundamentowych: WD-4 P1, P5
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-3 P1, P3, KP-3b P1, P2, WD-4 P1, P5
 • przebudowy kolizji K6, K7, K8: TG
 • przebudowy kolizji G21, G26
 • ułożenia kabli telekomunikacyjnych i studni: ul. Orna, ul. Postępu,
 • ułożenia projektowanych kabli telekomunikacyjnych: ul. Słoneczna,
 • rozpoczęcia układania rurociągu Netii: ul. Słoneczna
 • nadzoru archeologicznego

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, dojazd bypass Krasickiego, bypass Postępu,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: dojazdy do platform WS1
 • wykonywaniem kolumn DSM: WD6a i WDS1
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, węzeł Zamienie
 • zasypki przepustu, izolacji przepustu, układaniem prefabrykatów: PZM1.2
 • betonowania ław fundamentowych: WD-3 podpora P2, P3 strona lewa, WD-4 P2, P3,
 • warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową: KP-3b P1, P2
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-4 P3, P4
 • wykopu: KP-3b podpora P1, P3,
 • budowy kanalizacji 1xHDPE 110 (telekomunikacja): ul. Orna, ul. Krasickiego
 • budowy rur osłonowych 1xHDPE 110 (energetyka): ul. Orna
 • budowy rur osłonowych 2xHDPE 110 (energetyka): ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji W1, G1: ul. Baletowa
 • przebudowy kolizji KDi1: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji K2: TG
 • przebudowy kolizji G19: ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji G29: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W13.11-W13.13; W13.18 - W13.20: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji W14: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W7: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji W2: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G16: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji G12,G13: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G26, G28: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji K8: TG
 • przebudowy kolizji K6; K7: TG

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, dojazd bypass Krasickiego, bypass Postępu,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG, węzeł Zamienie
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: dojazdy do platform WS1
 • wykonywaniem kolumn DSM: WD6a i WDS1
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, węzeł Zamienie
 • zasypki przepustu, izolacji przepustu, układaniem prefabrykatów: PZM1.2
 • betonowania ław fundamentowych: WD-3 podpora P2, P3 strona lewa, WD-4 P2, P3,
 • warstwy wyrównawczej pod ławę fundamentową: KP-3b P1, P2
 • zbrojenia ław fundamentowych: WD-4 P3, P4
 • wykopu: KP-3b podpora P1, P3,
 • budowy kanalizacji 1xHDPE 110 (telekomunikacja): ul. Orna, ul. Krasickiego
 • budowy rur osłonowych 1xHDPE 110 (energetyka): ul. Orna
 • budowy rur osłonowych 2xHDPE 110 (energetyka): ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji W1, G1: ul. Baletowa
 • przebudowy kolizji KDi1: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji K2: TG
 • przebudowy kolizji G19: ul. Krasickiego
 • przebudowy kolizji G29: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W13.11-W13.13; W13.18 - W13.20: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji W14: ul. Słoneczna
 • przebudowy kolizji W7: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji W2: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G16: ul. Raszyńska
 • przebudowy kolizji G12,G13: ul. Dawidowska
 • przebudowy kolizji G26, G28: ul. Postępu
 • przebudowy kolizji K8: TG
 • przebudowy kolizji K6; K7: TG

 

LIPIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, DW721,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • budowy nasypu: TG,
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewanie wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: TG, WD6a, WD6.2,
 • wykonywaniem kolumn DSM: dojazd do WS7,
 • przygotowania podłoża pod nasyp: TG
 • rowów przy drodze technologicznej: DL7P, PT08, DL8P, Ł1 Lesznowola,
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, węzeł Zamienie łącznice 1 i 3,
 • budowy kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej Orange -ul. Słoneczna
 • budowy rur osłonowych, zasilanie km 6+400
 • budowy kanału technologicznego km 6+735
 • przebudowy kolizji nn i telekomunikacyjnych, wykonano przejścia poprzeczne pod drogą technologiczną – ul. Krasickiego,
 • izolacji ścian PZM1.2
 • zbrojenia podpór 1, 2 i 3 strona prawa WD-3
 • układania prefabrykatów przepustu

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG
 • uszlachetniania warstwy nasypu: DP2841W ul.Dawidowska, TG
 • budowy nasypu: TG, ul. Dawidowska
 • hałdowania materiału nasypowego: TG, OUD, Węzeł Lesznowola
 • sprzątania wyjazdów z budowy oraz zlewania wodą dróg technologicznych
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: DP2842W ul. Raszyńska WD-4, TG
 • przygotowania podłoża pod nasyp: TG
 • rowów przy drodze technologicznej: DL7P, PT08, DL8P, Ł1 Lesznowola
 • profilowania skarp i kopanie rowów: TG, DP2841W ul. Dawidowska, węzeł Zamienie łącznice 1 i 3
 • kolizji telekomunikacyjnej budowy kanalizacji kablowej ul. Słoneczna
 • kanału technologicznego KTp km 6+750
 • betonowania warstwy wyrównawczej, zbrojenie ławy fundamentowej WD-3
 • betonowania warstwy wyrównawczej WD-4
 • montażu prefabrykatów, izolacja ścian przepustu PZM1.2
 • wykonaniem fundamentu pod przepust PZM 2.1
 • drenażu rolniczego DZ-32.10-DZ17.1-DZ17.2-DZ17.3 - TG
 • likwidacji kolizji G30, G25, likwidacja przyłącza gazowego TG
 • kanału technologiczny KTp

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DP 2841W ul. Dawidowska
 • przygotowania podłoża TG
 • profilowania skarp i kopania rowów TG
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  -  TG, DP 2842W ul. Raszyńska WD-4
 • odwodnienia budowy
 • naprawy drogi technologicznej: DL7P, PT08, DL8P, Ł1 Lesznowola
 • budowy ogrodzeń tymczasowych - ul. Słoneczna, ul. Krasickiego, ul. Starzyńskiego
 • wzmocnienia gruntu za pomocą kolumn DSM - WD-4 - podpora P5
 • wykonaniem warstwy wyrównawczej - podpora P3 WD-3
 • układaniem prefabrykatów przepustu PZM-1.2
 • wykonaniem ławy fundamentowej pod przepust PZM-2.1
 • przebudowy kolizji G24, G29

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG, DP 2842W ul. Raszyńska
 • przygotowania podłoża TG
 • profilowania skarp i kopaniem rowów TG
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3, WD-4
 • odwodnienia budowy

 

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,DD1P, 
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG
 • dogęszczania podłoża TG, 
 • budową nasypu TG,
 • rozbiórką nawierzchni betonowej TG,
 • przygotowania podłoża TG,
 • odwodnienia budowy TG,
 • profilowania skarp i kopaniem rowów TG,
 • hałdowania materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3,
 • rozbiórką chodnika, przygotowaniem wjazdu z DD1P, warstwy C0,4/0,5 warstwy mrozochronnej - DD1P,
 • drenażu rolniczego TG,
 • przejścia poprzecznego dla kanału technologicznego km 3+781, 4+396,
 • przejścia poprzecznego dla zasilania km 3+750,4+275,
 • przejścia poprzecznego dla kolizji telekomunikacyjnych km 4+030,
 • wykopu i odbiór podłoża, fundamentu z kruszywa ,w-wy wyrównawczej pod przepust PZM 1.2,
 • rozbiórki ogrodzenia, nawierzchni betonowej, wywóz gruzu sprzątanie ul. Słoneczna, 
 • w dniach 23.06 - 25.06.2020 prace drogowe zostały wstrzymane, trwały prace związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem zalanych terenów.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,DD1P, Bypass PZM 2.2,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczania podłoża TG, 
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD, węzeł Lesznowola,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM  - WD-3,
 • budową kanału melioracyjnego DZ32.1  - DZ32.11,
 • wykonaniem rowu odwadniającego przy DT (w śladzie DL2L),
 • przygotowaniem terenu pod obiekt PZM-1.2,
 • wykonaniem przejścia poprzecznego DZ26, DZ28.6 - DZ28.5, DZ3.1 - DZ3.2,
 • kanału technologicznego + zasilanie km 3+077, 3+256, 3+745,
 • zasilanie SZR km 1+500, 2+563,
 • wykonaniem przejść poprzecznych pod TG, budowa kanału technologicznego, przebudowa kolizji SN - TG,
 • przebudową kolizji G24, G29,
 • przebudową kolizji W1, W14, KDi1.1 - KDi1.5.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczania podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rowu odwadniającego przy DT4L,
 • prac przygotowawczych dla kolumn DSM: Dawidowska WD-3,
 • przebudową kolizji W1, G24, G29,
 • budową kanału melioracyjnego DZ32.1 – DZ32.11: Rondo Zamienie Wschód TG,
 • wykonaniem przejścia poprzecznego DZ26: TG,
 • sprzątaniem wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • uszlachetnianie warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • kruszeniem gruzu: ul. Krasickiego,
 • sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • sprzątaniem wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • uszlachetniania warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • budową nasypu TG, ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • kruszeniem gruzu: ul. Baletowa,
 • sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy przepuście PZM-2.1
 • przygotowanie terenu pod obiekt WD-3.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG,
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, DL9P,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy obiekcie PZM-2

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania pod drogę: TG, DL9P
 • robót ziemnych pod drogę DL8P, DL9P
 • stabilizacji C04,05 pod drogi: DL9P, DL8P
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, PT08, Łącznica 1, węzeł Lesznowola,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • odhumusowaniem i wykonywaniem rowu odbarczającego przy przepuście PZM-2.1.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę: TG
 • Robót ziemnych pod drogę DL8P
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL8P
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL7P, PT08, Łącznica 1
 • Rozbiórek budynków przy ul. Postępu, ul. Słonecznej
 • Uprzątnięciem terenu przy ul. Krasickiego.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 8P, TG,
 • Robót ziemnych pod drogę DD6L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, DL6P, ul. Postępu,
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL4L, DL2L, ul. Postępu,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego, ul. Słoneczna.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 7P, pas technologiczny 08
 • Robót ziemnych pod drogę DL6P, 
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, ul. Postępu
 • Warstwy mrozochronnej pod drogi DL1P, DL2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 6P,
 • Robót ziemnych na ul. Postępu,
 • Wykopu pod drogę serwisową DD4L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DD1P i DL1P, DL2L,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej i domu przy ul. Krasickiego.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robót ziemnych na drodze serwisowej  DL-2L, ul. Postępu (DP2841W),
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.
 • Odcięcia przyłączy gazowych.

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotót ziemnych na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowania pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotót ziemnych na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień I-II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Wycinki drzew

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu