POIS RP GDDKiA FS

Kontrakt, Opis kontraktu

1. Zakres rzeczowy inwestycji:

Początkiem zadania jest włączenie dwujezdniowej drogi w realizowany węzeł „Lotnisko” (km 0+300). Końcem jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed wykonanym węzłem Grójec (km 29+623). Od węzła Lotnisko do węzła Tarczyn Południe inwestycja biegnie po nowym śladzie natomiast od węzła Tarczyn Południe projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Długość trasy wynosi 29,322 km. 

Odcinek A: Odcinek: w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem)

 • Umowa nr 19/2020 z dnia 14.02.2020 r. 
 • Długość: ok. 6,64 km
 • Wartość kontraktu: 457 327 407,33 zł brutto
 • Parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu
 • Węzły drogowe: w. Zamienie; w. Lesznowola
 • Obiekty inżynierskie: 9 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa, przejście dla małych zwierząt, przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem

Odcinek B: w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem)

 • Umowa nr 141/2021 z dnia 23.06.2021 r.
 • Długość: ok. 14,801 km
 • Wykonawca Robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 510 533 942,66 zł brutto
 • Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
 • Węzły drogowe: w. Antoninów; w. Złotokłos; w. Tarczyn Północ
 • Obiekty inżynierskie: 11 wiaduktów, 6 mostów, 11 przejść dla małych zwierząt, 7 przejść dla małych zwierząt zespolone z ciekiem, 3 przejścia dla płazów zespolone z przepustem
 • Remont istniejącej DK 7: ok. 17 km

Odcinek C: w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca

 • Umowa nr 40/2017 z dnia 17.08.2017 r.
 • Długość: ok. 7,885 km
 • Wykonawca Robót: Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Wartość kontraktu: 203 449 067,60 zł brutto
 • Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
 • Węzły drogowe: w. Tarczyn Południe
 • Obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową

Nadzór: SAFEGE S.A.S. 

 • 02.08.2017 r. - podpisanie umowy.
 • Wartość kontraktu: 15 041 670,00 zł brutto

2. Opis zadania:

Droga krajowa nr 7 Gdańsk – Rabka leży w ciągu tras europejskich E-28 (na odcinku z Trójmiasta do Elbląga) i E-77 (od Elbląga na południe). Planowany do budowy odcinek tej drogi stanowi południowy wylot z Warszawy od granic miasta do istniejącej Obwodnicy Grójca.
Początkiem zadania jest włączenie dwujezdniowej drogi w istniejący węzeł Lotnisko (km 0+300 m) na Południowej Obwodnicy Warszawy (S-2). W miejscowości Zamienie zaprojektowano węzeł Zamienie. Za miejscowością Nowa Wola planowany jest węzeł Lesznowola w miejscu przyszłego skrzyżowania z projektowaną drogą nr 721. W miejscowości Wola Gołkowska planowany jest węzeł „Antoninów" za istniejącym skrzyżowaniem z drogą nr 01343. W miejscowości Szczaki planowany jest węzeł Złotokłos w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2846W. Na wysokości miejscowości Grzywaczówka planowany jest węzeł Tarczyn Północ w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą nr 876. W miejscowości Kopana planowany jest węzeł „Tarczyn Południe" w miejscu połączenia z istniejącą drogą nr 7. Od węzła Tarczyn Południe projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi krajowej nr 7. Końcem opracowania jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed węzłem Grojec (km 29+623) na obwodnicy Grojca.

Projektowana trasa w przeważającej części prowadzona jest całkowicie nowym korytarzem. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę drogi ekspresowej o długości ok. 29 km, budowę równoległych dróg lokalnych i dojazdowych oraz przebudowę odcinków istniejących dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi ekspresowej.

Z uwagi na to, że projektowana droga ekspresowa będzie drogą o ograniczonej dostępności, zachodzi konieczność przebudowy wszystkich krzyżujących się z nią ciągów komunikacyjnych. Na przecięciach tych dróg przewiduje się budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów nad lub pod drogą ekspresową, bez możliwości dostępu do niej (za wyjątkiem projektowanych węzłów).

Obsługa terenu przyległego do drogi ekspresowej zostanie zapewniona przez projektowane drogi lokalne i dojazdowe biegnące równolegle do drogi ekspresowej na całym jej przebiegu. Przedmiotowe drogi zostały powiązane z istniejącymi i projektowanymi drogami poprzecznymi, tworząc tym samym niezależny lokalny układ komunikacyjny. Dodatkowo na całym odcinku planowanej drogi ekspresowej, po obydwu jej stronach, przewidziano pasy pod drogi technologiczne mające na celu zapewnienie możliwości dojazdu służbom utrzymującym drogę ekspresową (pielęgnacja, strzyżenie zieleni, konserwacja urządzeń odwadniających itp.) oraz służbom ratowniczym, jako dojazd awaryjny.

W ramach inwestycji zaprojektowano oświetlenie wszystkich projektowanych węzłów drogowych oraz oświetlenie pasów włączeń i włączeń do MOP (Miejsca Obsługi Podróżnych), a także terenu OUD (Obwód Utrzymania Drogowego). Pomiędzy oświetlonymi a nieoświetlonymi odcinkami dróg przewiduje się stosowanie odcinków przejściowych o zmiennym natężeniu oświetlenia. Zostaną także odtworzone fragmenty instalacji oświetlenia drogowego na posiadających oświetlenie odcinkach przebudowanych dróg poprzecznych.

W obrębie planowanego odcinka drogi S-7, planuje się budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), zlokalizowanych w obrębie Karolin PGR, gmina Piaseczno, powiat Piaseczno.

 • MOP kategorii II – 13+150 (po obu stronach drogi)

Zaplanowano także Obwód Utrzymania Drogi w rejonie węzła „Zamienie”. OUD stanowi zaplecze techniczne i osobowe dla kompleksowej obsługi technicznej i utrzymania drogi ekspresowej S-7.

Celem budowy OUD jest:

 • zapewnienie bieżącej obsługi technicznej i porządkowej drogi;
 • oznakowanie stałe i tymczasowe na czas realizowania prac porządkowych i konserwacyjnych;
 • bieżące remonty i konserwacja;
 • utrzymanie zimowe;
 • monitoring, ostrzeganie i sterowanie ruchem;
 • utrzymanie zieleni;
 • współdziałanie w usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu:

 • usprawnienie ruchu tranzytowego na kierunku północ-południe relacji Warszawa – Kraków – granica południowa państwa,
 • usprawnienie funkcjonowania ruchu dla miasta Warszawy i okolic, kumulujące bardzo duże natężenia ruchu,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu na jednej z najważniejszych dróg w kraju oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o istotnym znaczeniu również w połączeniach międzynarodowych,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi ekspresowej S-7.

3. Lokalizacja inwestycji:

 • województwo: mazowieckie
 • powiat: pruszkowski, piaseczyński, grójecki
 • dzielnica: Ursynów na terenie miasta stołecznego Warszawy
 • gmina: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn, Grójec
 • długość: 29,322 km
 • nr drogi: S-7

Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji

Stan istniejący:
Obecny przebieg trasy S7 prowadzi przez tereny nizinne. Na przebiegu trasy, aż do jej włączenia w istniejącą obwodnicę Grójca istnieje zabudowa o charakterze podmiejskim i usługowym oraz częściowo zagrodowa i rolnicza.

Planowane parametry techniczne

Parametry techniczne odcinka:
 • długość odcinka – 29,322 km
 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 120km/h
 • szerokość jezdni:
  • na odcinku od węzła „Lotnisko” – do węzła „Lesznowola”:
   dwie jezdnie po 3 pasy ruchu 2x11,50 m, pas dzielący 5,0 m
  • od węzła „Lesznowola” – do końca opracowania:
   dwie jezdnie po 2 pasy ruchu 2x7,00 m, pas dzielący 12,0 m w tym opaski 2x0,50 m i rezerwa pod trzeci pas ruchu.
 • szerokość pasa awaryjnego - 2x2,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś
 • kategoria ruchu - KR6

Opis planowanych do wykonania robót:

Roboty planowane są w następujących asortymentach:

Obiekty inżynierskie:
 • 32 wiadukty,
 • 3 mosty,
 • 3 kładki dla pieszych,
 • 25 przejść dla zwierząt.
Urządzenia ochrony środowiska
 • Zbiorniki retencyjne
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika
 • Przejścia dla dużych i małych zwierząt
 • Ekrany akustyczne
 • System Zarządzania Ruchem.

Inwestycja będzie obejmować:

 • budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej,
 • budowę sześciu węzłów drogowych: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ, Tarczyn Południe.
 • przebudowę odcinków dróg powiatowych i gminnych kolidujących z drogą ekspresową,
 • budowę dróg dojazdowych, równoległych do drogi ekspresowej, zapewniających obsługę komunikacyjną terenom przyległym do drogi ekspresowej,
 • budowę mostów i wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi ekspresowej z istniejącą siecią drogową, kolejową, rzekami oraz ze szlakami migracji zwierząt,
 • budowę przepustów w miejscach kolizji drogi ekspresowej z istniejącą siecią rowów melioracyjnych oraz szlakami migracji zwierząt, a także przepustów związanych z systemem odwodnienia drogi,
 • budowę systemu odwodnienia drogi - rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, drenaż w pasie dzielącym,
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Drogi,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery energochłonne, stacje pogodowe, znaki zmiennej treści itp.,
 • budowę oświetlenia drogi w rejonie węzłów drogowych, obiektach MOP i OUD
 • budowę urządzeń ochrony środowiska – ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenia itp.,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, - sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne


Materiały do pobrania:

Koncepcja przebiegu drogi ekspresowej S-7:

Ulotki informacyjne opracowane przez GDDKiA, zawierajace infromacje dotyczące procedury odszkodowawczej oraz szczegółów przejmowania nieruchmości pod budowę dróg krajowych:

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu